… a ne­boja sa expe­ri­men­to­vať.

Keď príde na sex a ľudí každý má svoj vlastný a iný ná­zor.  Nie­ktorí sú viac se­ba­ve­domí a inú sú viac utia­hnu­tejší. Nie­ktorí by však mohli byť viac od­váž­nejší a ne­mu­seli by sa báť vy­skú­šať nové veci. Pre­tože ak ide o in­tímne veci vo vzťahu, je veľmi dô­le­žité, aby si ľu­dia roz­umeli, pre­tože to môže ovplyv­niť ďal­šie veci.

Tieto štyri zna­me­nia sú naj­viac se­ba­ve­domé v po­steli, ne­boja sa expe­ri­men­to­vať, vy­skú­šať nové veci a do­konca sa dajú na­ho­vo­riť na všetko, čo sa bude dať spra­viť.

BA­RAN

Ba­ran ako zna­me­nie je veľmi ne­tr­pez­livé a ne­oča­káva, že mu bu­deš čí­tať my­seľ. Preto všetko zo­be­rie do vlast­ných rúk a vy­skúša veci, ktoré by sa do­konca tebe ne­mu­seli pá­čiť. Av­šak ba­ran vô­bec nie je hanb­livý typ, a preto sa ne­bojí uka­zo­vať všetko, o čo mu ide. V po­steli s ním mô­žeš za­žiť dob­ro­druž­stvá o akých si ani ne­po­čula.

 

LEV 

Lev ako zna­me­nie vie veľmi dobre čo chce a ide si za tým až po­kým to ne­dos­tane. Na­vyše je veľmi oh­nivé zna­me­nie, a tak bude skôr na­bá­dať svojho par­tnera na to, čo sa páči jemu aby uspo­ko­jil svoje po­treby. Nie je veľmi pla­chý, preto sa ťa ne­bojí ot­vo­rene spý­tať čo chceš v po­steli a pri sexe za­žiť.

ŠKOR­PIÓN

Škor­pión je tak­tiež veľmi oh­nivé zna­me­nie, ale na­roz­diel od iných, v po­steli vie byť aj lás­kavý a be­rie ohľad aj na svojho par­tnera. Ne­bojí sa roz­prá­vať o se­xu­alite a ani o tom, aký sex má rád. Škor­pión skôr oča­káva, že sex bude zá­ži­tok a že bude kva­litný. Ak nie, mô­žeš oča­ká­vať roz­chod.

Tag so­me­one you want to have a spa day with 😘 @chris­ti­nap­lay

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

 

STRE­LEC

Stre­lec ako zna­me­nie po­u­žíva tú istú me­tódu v se­xu­ál­nom, ale aj v osob­nom ži­vote. Je veľmi ener­ge­tický, váš­nivý a ab­so­lútne ne­zá­vislý. Stre­lec je jed­ným z na­jot­vo­re­nej­ších zna­mení a nemá ab­so­lútne žia­den prob­lém ko­mu­ni­ko­vať o tom, čo sa ti páči a čo nie – po­kojne aj vtedy, keď sa mi­lu­jete. Má v tebe dô­veru.

 

Zdroj: bustle.com

Komentáre