Každá z nás si už ur­čite pre­šla tým, kedy nás už omr­zelo to strašné po­roz­cho­dové ob­do­bie, vy­tiahli sme svoje hlavy z piesku, utreli slzy z tváre a ko­nečne hrdo za­čali no­siť šaty. Práve vtedy pri­chá­dza druhá vlna s náz­vom: Te­raz určite náj­dem toho pra­vého!  Bul­šit!  Už aj naše staré ma­tere ve­deli, že pri láske ne­platí staré  a dobré: kto hľadá  nájde. Vo vzťa­hoch a pra­vej láske to platí presne na­opak. Kto hľadá, za­ru­čene nič ne­nájde.

5cc70b0b8201e078d5d1209ac1b65bed

„foto: Pin­te­rest“

Milé slečny, dámy a žienky, za­me­rajme sa rad­šej samé na seba a so vztý­če­nou hla­vou si ko­nečne vo chví­ľach sa­moty a sin­gle ži­vota uží­vajme to, čo nám to po­núka.  Čas na seba a na veci, na ktoré vo vzťa­hoch za­ru­čene nie je čas. Do­prajme si to, na čo ino­kedy po­ze­ráme len na nete. Po­tešme naše srd­cia a duše, dajme im to, po čom piš­tia, veď v kú­tiku duše každá z nás dobre vie, čo má rada. Nie, myš­lienky na chlapa okam­žite vy­žeňte z hlavy preč.

Mermaid-hair-with-Floral-Crown-2015-summer

„foto: Pin­te­rest“

Trávme viac času s priateľmi a ro­di­nou.  Vraví sa, že naj­cen­nej­šie na svete nie sú pe­niaze, ale čas. Ten, ktorý ve­nu­jeme na­ším najb­liž­ším a ľu­ďom, ktorí pri nás v na­šich ži­vo­toch stáli naj­viac. Ma­mina, otec, brat či ses­tra. Naj­lepší ka­ma­ráti, ko­le­go­via, spo­lu­žiaci. Ľud­ko­via, ktorí pri nás stáli v dob­rom aj zlom, ktorí nás dr­žali za ruku, keď nám bolo naj­ťaž­šie, ľu­dia, pri kto­rých sa cí­time sami se­bou a nič viac k tomu ne­treba. Ni­kdy nie je ne­skoro pre­žiť všetko krásne zas, znova a spolu. Veď kde by sme bez nich te­raz boli?

Ces­tujme! Baby, ces­tujme. Či je to naše hlavné mesto, v kto­rom si ešte ne­bola alebo Lon­dýn, Du­baj, New York, je to jedno. Nejde o to kde, ale ako, s kým a čo tam nové mô­žeš vi­dieť a za­žiť. Majme naše oči stále ot­vo­rené, srd­cia plné a duše po­kojné a šťastné.  Každé nové miesto v nás za­ne­chá krásny po­cit a spraví z nás o kú­sok iného člo­veka. Ob­ja­vujme nové miesta, ochut­ná­vajme jedlá, spoz­ná­vajme  ľudí a v ne­po­sled­nom rade si uží­vajme krásy toho, že svet je taký roz­ma­nitý a nád­herne krásny. Ur­čite ne­oľu­tu­jeme!

travel

„foto: Pin­te­rest“

Ve­nujte sa sebe. Už ako dieťa som mala ume­lecké cí­te­nie, ktoré som akosi po­tlá­čala. Ko­nečne, keď som na­šla čas na seba aj popri všet­kej tej práci, som za­čala ma­ľo­vať a pre­zra­dím vám, že to bolo to naj­lep­šie čo ma za po­sledné roky po­stretlo. Keď sa ti pod štet­com tvorí niečo, o čom si nie­kedy mohla len sní­vať a po­maly máš ob­ra­zov toľko, že by si mohla ro­biť malú sú­kromnú vý­stavu, te­šíš sa zo seba ako ni­kdy. Ozaj­stná det­ská ra­dosť sa vrá­tila a s ňou aj is­kričky v očiach. Či chcete za­čať cvi­čiť, be­hať, niečo tvo­riť, hurá do toho. Ni­kdy nie je ne­skoro a naše srd­cia predsa ve­dia, čo by naj­rad­šej na svete ro­bili.

Vzde­lá­vajme sa! Za­pa­mä­tajme si, že stag­no­va­nie nie je cesta. Okej, aj keď už sme po stred­ných, vy­so­kých a ne­viem ešte akých ško­lách, stále je na svete toho toľko, čo sa mô­žeme priu­čiť, do­zve­dieť, ob­ja­viť. Vše­obecný pre­hľad, ďalší ja­zyk a zau­jí­mavé skills nám ot­vá­rajú ďal­šie a ďal­šie dvere a mož­nosti na ži­vot.

Ak bu­deme stále samé se­bou a bu­deme ro­biť to, čo nás baví, princ na bie­lom koni príde aj sám. Sme to, čo aj vy­ža­ru­jeme a v kruhu ta­kých ľudí, aké samé sme. Bodka. Kon­čím. Pre­pí­nam. Ne­za­da­ným pra­jem krásny sin­gle ži­vot a za­da­ným veľa lásky.

 foto: tum­blr

Komentáre