Prvé rande býva vždy vzru­šu­júce. Ne­vieš, čo mô­žeš ča­kať, strach sa mieša s oča­ká­va­ním a od neho sa budú od­ví­jať všetky ďal­šie stret­nu­tia. Druhé rande je fajn, od­strá­niš akýsi stres z ne­zná­meho a mô­žeš po­ten­ciál­neho par­tnera skú­mať hl­b­šie. No tre­tie rande, je pre­lo­mové a ty by si ešte pred ním mala o svo­jom ná­dej­nom par­tne­rovi ve­dieť tieto 4 veci.

1. Či sa v jeho spo­loč­nosti ba­víš

Ako sa cí­tiš, keď si pred­sta­víš vaše spo­ločné stret­nu­tie? Te­šíš sa naň alebo máš kŕče v bru­chu? Toto by ti mohla veľa na­po­ve­dať o tom, či sa v prí­tom­nosti da­ného muža cí­tiš uvoľ­nene. Či  s ním mô­žeš byť sama se­bou a za­bá­vať sa.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: ins­ta­gram.com/@couple

2. Či bu­dete môcť byť spolu v najb­liž­šej bu­dúc­nosti

Spoz­nala si no­vého chlapa, ktorý je úžasný. Má to však je­den há­čik. O me­siac sa chystá zme­niť za­mest­na­nie a pre­sťa­ho­vať sa do inej kra­jiny. Po prí­pade sa roz­ho­dol štu­do­vať v inom meste, alebo ísť do­konca na Eraz­mus. Vzťahy na diaľku sa dajú uniesť. Av­šak hor­šie to je s ich bu­do­va­ním. Každý za­čia­tok vzťahu si vy­ža­duje in­ten­zívne spoz­ná­va­nie sa a stre­tá­va­nie. Ak cí­tiš, žeby to ne­malo bu­dúc­nosť kvôli okol­nos­tiam a vzdia­le­nosti, možno bude lep­šie od­stri­hnúť sa na za­čiatku a ušet­riť tak bo­lesť sebe aj jemu.

3. Či je me­dzi vami sku­točná ché­mia

Na za­čiatku sa ti môže pá­čiť, no keď ho lep­šie spoz­ná­vaš, celé čaro z neho vy­pr­cháva. To nie je dob­rým zna­me­ním na dl­ho­dobý vzťah. Na to, aby vzťah fun­go­val v ňom musí byť ché­mia a prí­ťaž­li­vosť. A také niečo sa vy­nú­tiť nedá, a to ani po čase. Nie je to len o fy­zic­kom vzhľade, daný člo­vek ti musí byť sym­pa­tický so všet­kým, čo sa v ňom ukrýva. Len tak is­kra vášho vzťahu ča­som ne­vy­horí.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: ins­ta­gram.com/@couple

4. Či obaja chcete rov­naké veci

V pr­vom rade, a toto na­ozaj od­po­rú­čam, si ujas­nite, čo obaja hľa­dáte. Chce vážny vzťah alebo len nie­koho, s kým za­bije čas? Je pri­pra­vená via­zať sa? A ty? Tieto otázky, hoci sa môžu zdať, že je na nich pri­skoro, je lep­šie mať vy­rie­šené hneď na za­čiatku. Vyh­nete sa tak ne­do­ro­zu­me­niam, ktoré by ne­skôr mohli nie­komu z vás ub­lí­žiť.

Zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre