1. Seba samú

Kto je viac dô­le­ži­tejší než ty? Ne­viem o ni­kom. Chá­pem, že popri množ­stve po­vin­ností, ktoré mu­síš sti­hnúť na seba za­bú­daš, ale ne­rob to. Už viac nie, pro­sím. Vy­hraď si as­poň raz do týždňa (do dňa) ho­dinku a ve­nuj sa len sebe. Sprav si re­la­xačný kú­peľ, choď tan­co­vať, kresli, píš, vy­behni na pre­chádzku, ne­chaj sa roz­maz­ná­vať, od­dýchni si pri filme, zo­ber ka­ma­rátku do di­vadla, raz za čas choď na ma­ni­kúru, pri­hlás sa na ja­zy­kovú školu. Rob to, čo ťa baví a na­pĺňa. Buď šťastná.

unsp­lash.com

2. Ro­dinu 

Ne­bude tu vždy. Je to krutá pravda, ale je to tak. Takže aj im ve­nuj svoju po­zor­nosť a ne­za­ned­bá­vaj ich. Zo­ber sa a choď po­zrieť ma­minu do ved­ľaj­šieho mesta, na­peč ko­láč ses­tre na na­ro­de­niny (no a čo, že to bude ne­pe­čená torta, všetko sa ráta 😀 ). Váž si ich, oni sa o teba sta­rali keď si bola malá, te­raz je rad na tebe.

unsp­lash.com

3. Svojho pria­teľa 

Za­hrň ho lás­kou každý deň. On je tvoja spriaz­nená duša, roz­umiete si, mi­lu­jete sa, máte spo­ločné veci. Vy­uži to (v dob­rom, sa­moz­rejme). Zo­ber ho na pik­nik, pri kaž­dej prí­le­ži­tosti mu po­vedz ako si ho ce­níš a vá­žiš. Urob mu ra­ňajky do po­stele, spon­tánne ho po­boz­kaj na líce, usmie­vaj sa a ot­vor mu celé tvoje srdce.

unsp­lash.com

4. Ka­ma­rá­tov 

Sú tu aj keby čo bolo. Sú tu, keď si smutná, keď si ve­selá. Po­znajú ťa v kaž­dom roč­nom ob­dobí, v kaž­dej tvo­jej ná­lade. Keď máš svoje dni, no­sia ti čo­ko­ládky. Sú tu pri tebe, keď spra­víš štát­nice, osla­vujú s te­bou a pre­ží­vajú všetky emó­cie. Sú tu, keď ti zo­mrie blízky člo­vek, dr­žia ťa nad vo­dou. Smejú sa s te­bou, ob­jí­majú sa s te­bou. Po­znajú tvoje pravé ja, tvoju bláz­nivú stránku. Po­ve­dia ti vždy všetko na ro­vinu a úp­rimne. Ja viem, ob­čas sú sar­kas­tickí a drzí, no dá­vajú ti tak na­javo, že ťa mi­lujú.

Ne­za­ned­bá­vaj ich. Títo ľu­dia sú tí praví ľu­dia. 

Viem to. 

Vieš to aj ty. 

Komentáre