Toto sú filmy, ktoré ma ni­kdy ne­o­mrzí si po­zrieť znova a znova. Do­po­ru­ču­jem ich po­zrieť všet­kým, ktorí sú mo­men­tálne v do­spie­va­jú­com veku.

1.Ume­nie za­pad­núť

Je to presne ten typ filmu, ktorý si po­zriem, keď si mys­lím, že nič nemá zmy­sel a cí­tim sa osa­melo.

Je to o do­spie­va­jú­com, osa­me­lom a prob­lé­mo­vom Geor­govi, ktorý ne­pohne ani prs­tom, pre­tože si myslí, že všetko je zby­točné a aj tak na ni­čom z toho ne­bude o pár ro­kov zá­le­žať. A to všetko spô­so­bil iba je­den ci­tát, “We live alone, we die alone. Eve­ryt­hing else is just an il­lu­sion“ a jeho od­po­veď na tento z po­lo­vice prav­divý ci­tát bola :“So, why am I sup­po­sed to spend me life wor­king, swe­a­ting, strugg­ling? For an il­lu­sion?“.

Bude George stále taký istý, alebo sa zmení a spozná pravú hod­notu ži­vota?

 

2.Do­ko­nalé opo­jení

Tento film ma ni­kdy ne­o­mrzí.

Je to o pu­ber­ťá­koch, ktorí sú zá­vislí na dro­gách. V hlav­nej úlohe Bella Thorne, ktorá si za­hrala Amandu- stre­doš­ko­láčku, ktorá bola ta­neč­níčka, ale po ťaž­kej ne­hode za­čala byť zá­vislá na práš­koch od bo­lesti. Pri­plietla sa do ne­správ­nej par­tie a tam sa to celé zvr­hlo. Amanda ne­bola už len zá­vislá na lie­koch, ale aj na iných lát­kach. Ako to celé do­padne? Uzdraví sa Amanda alebo bude ďa­lej po­kra­čo­vať v ne­správ­nych šľa­pa­jach?

 3. LOL

Tento film po­ze­rám už as­poň také tri roky. Je veľa skve­lých fil­mov, ktoré si po­zrieš dva­krát a viac, no a tento me­dzi ne roz­hodne patrí. Ani po tých ro­koch čo ho sle­du­jem ma ešte ne­o­mr­zel.

Je to o do­spie­va­jú­cej a cel­kom prob­lé­mo­vej Lole (Mi­ley Cy­rus), ktorá sa často háda s mat­kou. Láska tam predsa ne­smie chý­bať a Lola sa za­mi­luje do svojho naj­lep­šieho ka­ma­ráta me­nom Kyle. Prob­lém je, že ten cha­lan je zá­ro­veň aj naj­lepší ka­ma­rát jej bý­va­lého pria­teľa. Bude sa môcť láska Loly a Kyla na­pl­niť, alebo nie?

View this post on Ins­ta­gram

do­ug­las bo­oth & mi­ley cy­rus in LOL 😉

A post sha­red by 'b­les­sing your feed (@vi­neb­les­sings) on

4. Skam

Je to presne ten typ se­riálu, ktorý by sa mo­hol po­kojne odo­hrá­vať aj v re­ál­nom ži­vote a nie je to vô­bec gýč ako väč­šina iných se­riá­lov.

Je to o 5-člen­nej sku­pine báb, ktoré cho­dia na strednú školu v Oslu. Do­stá­vajú sa cel­kom do prob­lé­mov, no tak­tiež sú tam do­ko­nalé chvíle. V stre­doš­kol­skom ži­vote ne­smie chý­bať ani cho­de­nie na párty a po­ží­va­nie al­ko­holu a tak­tiež, tam ne­chý­bajú ani pekní cha­lani.

K to­muto se­riálu ne­treba viac slov. Od­po­ru­čila by som ho všet­kým mo­jim ka­ma­rát­kam, aby si ho za­mi­lo­vali presne ako ja. A tak isto ho do po­ru­ču­jem aj tebe! Ve­rím, že toho ne­bu­deš ľu­to­vať a stane sa jed­ným z tých ob­ľú­be­ných.

Komentáre