Chá­pem, že ob­čas ne­máš ná­ladu na mudr­lant­ské rady, no skús ur­čitú dobu cvi­čiť podľa toho, čo sa dnes do­čí­taš, buď se­ba­ve­domá a pre­cízna a za­ru­čene pôjdu kilá dole.

Múdro si roz­deľ cvi­čebný plán na viac častí

Po­kiaľ je tvoje kar­dio cvi­če­nie za­me­rané na vnút­ro­pá­sový beh, ur­čite to musí byť po čase ste­re­otypné. Vy­skú­šaj in­ter­va­lové cvi­če­nie, mi­nútu in­ten­zívny beh a mi­núta chô­dze. Toto strie­daj 30 mi­nút. Spá­liš viac tuku a tvoj me­ta­bo­liz­mus sa zrýchli viac ako pri iných cvi­če­niach.

Za­poj aj si­lové cvi­če­nia

Ne­stačí len be­hať. Lepší vý­sle­dok do­siah­neš s kom­bi­ná­ciou kar­dia a ľah­ších si­lo­vých cvi­čení. Ne­mu­síš zdví­hať ab­nor­málne veľké váhy, úplne stačí, ak po­u­ži­ješ zá­ťa­žovú vestu pri behu. Zvý­šiš tak hmot­nosť tvojho tela a s tým aj po­čet spá­le­ných ka­ló­rií. Dva, tri si­lové tré­ningy do týždňa do­kážu s tvo­jou po­sta­vou čary!

Pitný re­žim je zá­klad!

Vypi dva po­háre vody 10 mi­núť pred cvi­če­ním. Zrýchli to tvoj me­ta­bo­liz­mus o 30 %. Toto zrých­le­nie me­ta­bo­lizmu sa pre­javí v prie­behu 15 mi­núť od kon­zu­má­cie vody, no vr­chol sa do­staví do ne­ce­lej ho­diny. Takže ne­za­bú­daj piť, maj oči na stop­kách a po­kiaľ vy­dr­žíš v po­hybe ho­dinu, tvoje telo po­cíti zmenu.

Biel­ko­viny sú dô­le­žité

Ak sa sna­žíš schud­núť, pre­dov­šet­kým po­tre­bu­ješ do­sta­tok biel­ko­vín. Tie ti po­tla­čia po­cit hladu a udr­žia tvoje svals­tvo stále vo forme, takže ne­pri­chá­dza k strate sva­lo­vej hmoty. 30 % tvojho den­ného príjmu ka­ló­rií by malo po­chá­dzať práve z biel­ko­vín. To zna­mená, že pri den­nom príjme 1500 ka­ló­rií musí byť 112,5 gramu biel­ko­vín.

Je mi jasné, že udr­žať mlsný ja­zyk pod zám­kom nie je jed­no­du­ché, no za­pa­mä­taj si, že to ro­bíš len a len pre seba. Niet lep­šieho po­citu, ako stáť nahá pred zrkad­lom a byť 100 % spo­kojná s tým, ako vy­ze­ráš. Ocení to aj tvoje oko­lie, tvoj par­tner, hlave tvoje telo, duch a chuť do ži­vota.

Komentáre