The OA – ak máš rada drámu s trošku sci-fi a celé to skom­bi­nu­ješ so sú­čas­ným sve­tom, The OA sa ti bude pá­čiť. Tento se­riál vy­šiel v roku 2016 a do­po­siaľ má len 2 sé­rie. Po­in­tou je žena, ktorá sa pred sied­mimi rokmi stra­tila a po čase sa opäť vra­cia, jej telo je po­kryté jaz­vami a vô­bec si ne­pa­mätá kto je. Na čes­ko­slo­ven­skej fil­mo­vej da­ta­báze si vy­slú­žil 76%.

Eve­ryt­hing.

A post sha­red by The OA (@the_oa) on

Black Mir­ror – se­riál, ktorý vlastne ani nie je se­riá­lom. V kaž­dej časti hrajú úplne iní herci, každá časť má inú dĺžku a jed­not­livé časti ne­majú me­dzi se­bou žia­den sú­vis. Ide v pod­state o krátke filmy, ktoré po­jed­ná­vajú o rôz­nych spo­lo­čen­ských či po­li­tic­kých prob­lé­moch a celé je to s prv­kami sci-fi. Se­riál nám uka­zuje, ako by sa svet mo­hol vy­vi­núť, ak ne­pres­ta­neme so svo­jím sú­čas­ným spô­so­bom ži­vota. Mňa tento mierne fu­tu­ris­tický se­riál do­stal, a mys­lím že stojí za po­zre­tie. Jeho per­centá na čsfd sú 89%.

https://www.ins­ta­gram.com/p/BZNzGY6gPMd/?tag­ged=black­mir­ror

Youn­ger – nič sú­čas­nej­šie som jak­živ ne­vi­dela. Mladá mamka Liza, ktorá má v sku­toč­nosti 40 vô­bec ne­vy­zerá na svoj vek. Vo svo­jom ži­vote sa za­sekla a myslí si, že v jej veku sa nedá za­čať od­znova. Z omylu ju vy­ve­die mladý cha­lan, kto­rého ná­hodne stretne v bare a vnukne jej myš­lienku aby za­čala vy­stu­po­vať ako 26 ročná. Vďaka tomu si nájde prácu v na­kla­da­teľ­stve, kde sa jej naj­leš­pou pria­teľ­kou stane Kel­sey ( Hil­lary Duff).  Liza sa musí na­učiť po­u­ží­vať ins­ta­gram, twit­ter a iné so­ciálne siete. Pri tomto se­riáli si uve­do­míš, akými ve­cami práve pre­chá­dzajú sú­časní 20tnici a ukáže ti zrkadlo, ako veľmi je pre nás dô­le­žitý vir­tu­álny ži­vot. Hod­no­te­nie 75%.

Ge­nius – ak máš rada vedu a fas­ci­nujú ťa do­ku­men­tárne filmy, Ge­nius ti pod­robne pri­blíži ži­vot na­prí­klad Al­berta Eins­te­ina. A to nie je len jeho pro­fe­si­onálnu cestu, ale aj osobné zá­le­ži­tosti. Vy­šiel v roku 2017 a už te­raz si zís­kal veľa fa­nú­ši­kov. Jeho per­centá v čes­ko­slo­ven­skej da­ta­báze sú 88%.

It's Fri­day! #TGIF

A post sha­red by Al­bert Eins­tein (@al­ber­te­ins­tein) on

Komentáre