Nám, že­nám, sa klame veľa. A ne­ho­vo­rím o mu­žoch, ho­vo­rím o kor­po­rá­ciach a mar­ke­té­roch, ktorí ve­dia, že predsa len sa sna­žíme o seba často sta­rať viac, ako sa o seba sta­rajú muži. Toto sú tie naj­hor­šie klam­stvá.

1. Vďaka jóge bu­deme fit, silné a pekné

Jóga nám ne­po­môže zlep­šiť svoje telo. Jóga nie je o nič efek­tív­nej­šia, ako pre­chádzka. V čom ti jóga sku­točne po­môže je krásne dr­ža­nie tela a úžasná fle­xi­bi­lita. Bu­deš sa cí­tiť lep­šie? Áno. Bu­deš mať kraj­šie telo? Mi­ni­málne, ak vô­bec.

unsp­lash.com

2. Od­šťa­vo­va­nie je zdravé

Nie je. Džúsy majú hrozne veľa ka­ló­rií, mi­ni­mum vlák­niny, mi­ni­mum nut­rien­tov a pri­berá sa z nich. Ovo­cie je na­bité cuk­rom. Iste, v roz­um­nej miere je skvelé. No od­šťa­vo­va­ním do seba do­sta­neš toľko dá­vok ovo­cia, ktoré túto mieru dávno pre­kro­čili.

3. Po­tre­bu­ješ de­tox

De­tox je sprosté klam­stvo. Tvoja pe­čeň a ob­ličky už dávno uro­bili všetku prácu za teba. Po­kiaľ nie si dro­govo zá­vislá, de­tox ne­pot­re­bu­ješ. A keď už, tak naj­lep­ším de­to­xom je pa­ra­doxne hla­do­va­nie, nie džú­siky a ča­jíky.

4. Vďaka behu bu­deš sexy

Beh v sku­toč­nosti škodí tvojmu telu. Je­diný dô­vod, prečo be­hať je, že ťa…baví beh. Oveľa efek­tív­nej­šie me­tó­dy sú šprinty, zdví­ha­nie či­niek, cross­fit, kett­le­belly či ve­slo­vací tre­na­žér/ve­slo­va­nie. Ak po­chy­bu­ješ o mo­jich slo­vách, po­zri sa, ako vy­ze­rajú úspešní ma­ra­tónci.

foto: Ma­rija Man­dic

Komentáre