Azda ne­exis­tuje muž, ktorý by sa vo vzťahu as­poň raz zhro­zene ne­po­za­sta­vil nad svo­jou mi­lo­va­nou a ne­po­ve­dal si:  „Do­pekla, kto to je?!“

Tá milá dis­tin­gvo­vaná dáma ťa ráno jemne po­bozká na od­chod, no cez deň na­píše zvláštne správy, kedy ne­roz­pozná ani Boh, čo tým chcela po­ve­dať. Po práci ťa síce čaká doma s ve­če­rou, ale aj s na­brú­se­nou tvá­rou, kedy už za­čí­naš chy­tať jemne pa­niku. Po ve­čeri ťa s ús­tami pl­nými čo­ko­lády zvozí pod naj­čier­nej­šiu zem len za to, že dý­chaš. Pre­páč za celú žen­skú ga­la­xiu. Ale ne­za­budni, že v po­steli po­tom bude zas tvoja Femme Fa­tale, ako keby sa ne­chu­me­lilo.

Po­koj páni! Vaša láska sa ne­mení v noci na vl­ko­laka, nemá ani akútnu schi­zof­ré­niu či ne­bez­pečnú po­ru­chu osob­nosti, má len svoju pe­ri­ódu. Ženu sa mu­síš na­učiť čí­tať tak, ako sa číta krásna li­te­ra­túra – s ci­tom pre po­cho­pe­nie ne­pí­sa­ných viet me­dzi riad­kami.

Tu je ma­nuál na jej fázy, s jem­nou nad­sádz­kou:

1.-6. deň, za­čia­tok cyklu – zn.: Ne­dý­chať pri­hlasno

Čo to s ňou je? Prišli jej „sviatky“, ja­ho­dové šia­len­stvo, me­sia­čiky či bab­kine če­rešne, chá­peš?

Zdroj: pe­xels.com

Ako na to? Pri­chys­taj kra­bičku s ru­žo­vými tab­let­kami, než príde do­mov uprac, za­páľ sviečky, stiahni sa stra­te­gicky do kúta a po­ti­chu ča­kaj na prí­chod. Ak ešte nie je ho­tová ho­rúca čo­ko­láda, máš čo ro­biť! Keď príde do­mov, jemne ju pri­ví­taj, pre­jav ľú­tosť nad jej ubo­le­ným, na­fúk­nu­tým te­lom a po­núkni ce­lo­ve­černé hlad­ka­nie. V zá­lohe maj fľašu dob­rého vína. A áno, je krásna aj v tých vy­ťa­ha­ných tep­lá­koch! Len žiadne prudké po­hyby.

 

7.-12. deň, taj­fún – zn.: Drž si klo­búk

Čo to s ňou je? Zvy­šuje sa hla­dina es­tro­génu. Pro­ges­te­rón, ktorý ju do­te­raz upo­ko­jo­val, ustu­puje a telo sa pri­pra­vuje na plodné ob­do­bie.

Zdroj: pe­xels.com

Ako na to? Páni, pri­pú­tajte sa! Žena v tomto ob­dobí vás do­slova vtiahne do víru ener­gie a flirtu. V po­steli prek­vapí no­vými ná­padmi a ne­zvy­čaj­nou chu­ťou, toto ob­do­bie je ako malé od­škodné pre muža, ktorý s ňou vy­dr­žal v tej fáze pred­tým. Je­diné čo mu­síš spra­viť, je ne­chať sa uná­šať v jej búrke no­vej sily a po­zi­ti­vizmu, ne­snaž sa ju brz­diť – nech­cel by si predsa dráž­diť le­vicu!

 

13.-19. deň, matka Te­reza – zn.: Ti­cho pred búr­kou

Čo to s ňou je? Po­zor, na­stali plodné dni – va­jíčko do­zrieva a nemá nič proti tomu, aby bolo oplod­nené. Je vr­cholne em­pa­tická, te­raz sku­točne nie je čas na náv­števu útulku.

Zdroj: pe­xels.com

Ako na to? Žena v tejto fáze už ne­hľadá bu­jarý sex, skôr pre­cí­tené mi­lo­va­nie. Pre­žíva ro­man­tickú, po­kojnú av­šak stále ener­ge­ticky silnú vlnu. Je po­doz­rivo emo­ci­onálne sta­bilná a vy­stu­puje se­baisto a sexi. Má po­cit, že práve ona a práve te­raz musí za­chrá­niť svet! Toto je Femme Fa­tale! V tejto fáze je treba sa jej na­plno ve­no­vať, roz­prá­vať sa, pl­no­hod­notne dis­ku­to­vať… ak sa ju práve te­raz po­kú­siš ne­jako zdis­kre­di­to­vať, ver, že ťa s po­ko­jom An­gli­čana roz­metá ako Ste­ven Se­a­gal.

 

20.-28. deň, pred­men­štru­ačná kríza – zn.: V ži­vote ten spá­lený chle­bík od teba ne­chu­til lep­šie

Čo to s ňou je? Va­jíčko pu­tuje do ma­ter­nice, či už je oplod­nené alebo nie – za­čína sa krušné ob­do­bie. Žena je ex­trémne pre­cit­li­vená, vý­bušná, ne­vy­po­čí­ta­teľná.

Zdroj: pe­xels.com

Ako na to? V tomto ob­dobí treba riadne zvá­žiť svoje jed­na­nie voči žene. A v pod­state, ani to vám ešte ne­za­bez­pe­čuje úspech. Te­raz ju treba pre­sved­čiť, že ten zra­zený psík na ceste nie je zra­zený – len chvíľku spinká. V tejto fáze môže mať žena tiež ne­uko­ji­telnú chuť di­voko upra­to­vať či sťa­ho­vať ná­by­tok, ako dô­sle­dok na­z­hro­maž­de­ného druhu ag­re­sie ply­nú­cej z hor­mo­nál­nej búrky v jej tele. Ne­ľa­kajte sa, ne­mu­síte jej po­má­hať, je v ta­kom švungu, že by pre­sťa­ho­vala aj polku by­tovky. Vy­ňu­chá aký­koľ­vek naj­menší ná­znak kon­fliktu a verte, že len na to čaká! Je­diné, čo te­raz treba, je nek­rí­žiť jej ra­di­kálne cestu, to­bôž nie pro­vo­ko­vať.  Len tak zľahka byť pri nej, bez ru­ši­vých ele­men­tov. Mať v ru­kách ruže a vo vrecku čo­ko­ládu – keby ná­ho­dou.

Komentáre