Nie­ktoré dni sa zo­bu­díš a všetko je dobré. Možno sa ne­cí­tiš, žeby si mala ská­kať od ra­dosti, no ži­ješ si svoj ži­vot tak ako to ide. Ob­čas však príde deň, kedy ne­vlá­dzeš vstať z po­stele. Si zne­chu­tená a nič sa ti nechce. Cí­tiš ob­rov­skú ťa­žobu a ne­vieš, čo a ako ďa­lej. A práve v ta­kýchto dňoch by si si mala po­ve­dať na­sle­du­júce vety, ktoré ti po­môžu pre­niesť sa cez hor­šie ob­do­bie.

Už si toho veľa pre­žila, ne­vzdá­vaj sa. Ob­zri sa späť na to, čím všet­kým si kedy pre­šla a ako si to zvládla. Si tu, živá a zdravá. Aj keď si si mys­lela, že sa z toho ni­kdy ne­vy­lí­žeš. Možno máš trošku od­re­nín, ale všetko zlé, čo sa ti pri­ho­dilo, ťa uro­bilo oveľa sil­nej­šou.

Zaj­tra bude nový deň, mô­žeš ho uro­biť presne ta­kým akým chceš. To, že is dnes vstala zlou no­hou, ešte ne­zna­mená, že zaj­tra to bude rov­naké. Roz­hodni sa, ako sa chceš cí­tiť a urob všetko preto, aby si sa tak cí­tila. Keď sa na ďalší deň po­kú­siš vstať s po­zi­tív­nej­ším prí­stu­pom, celý deň sa vy­jasní. Žiadna búrka predsa ne­trvá večne.

zdroj: unsp­lash.com

Po­čkaj si na to, kým do seba všetko za­padne. Možno te­raz ne­chá­peš a ne­máš od­po­vede na množ­stvo otá­zok. Možno sa sama seba pý­taš, prečo ty? Po­čkaj si na to, až ti ži­vot pri­ne­sie rie­še­nie. A on ich pri­ne­sie vždy. Skús sle­do­vať, čo sa deje. Ne­tráp sa, jed­no­du­cho ži a všetko sa vy­rieši. Po­zri sa na to z lep­šej stránky, ne­chaj sa prek­va­piť, čo všetko pre teba osud pri­chys­tal a maj vieru v to, že je to presne tak, ako má byť.

 

Stále sú tu veci, pre ktoré sa oplatí žiť. Len si pred­stav ob­ľú­be­ného člena svo­jej ro­diny, naj­lep­šiu pria­teľku, či svoju lásku. Uve­dom si, ako veľmi by ti chý­bali. Pred­stav si všetky vaše spo­ločné chvíle, ktoré ťa na­pĺňajú ra­dos­ťou. Alebo sa za­mysli nad tým, či si už vy­skú­šala v ži­vote všetko, čo si chcela. Roz­pa­mä­taj sa na svoje sny, na ktoré si ni­kdy ne­mala od­vahu. Za­čni ich ro­biť! Ži­vot je predsa krásny a každý deň ti pri­náša novú šancu na to, aby si bola šťastná.

A hlavne maj ná­dej. Viem, že svet nie je vždy prí­jem­ným mies­tom, no dô­le­žité je sú­stre­diť sa na všetky tie dobré veci, pre ktoré sa oplatí žiť. Ber svoje zlé dni ako pri­ro­dzenú sú­časť ži­vota a vedz, že po daždi je aj tráva ze­len­šia 🙂

zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre