Veľmi dobre to všetky po­známe. Skorý bu­dí­ček, príp­rava ra­ňa­jok, od­pre­vá­dza­nie man­žela do práce a môže sa za­čať ďalší krásny deň v po­hodlí do­mova.  Na­tiah­neme si svoju zvodnú róbu a la tep­láky s voľ­ným trič­kom oz­do­be­ným ka­šič­kami a hor sa do do­má­cich prác! Celý deň ve­nu­jeme na­šim ra­to­les­tiam, ktoré pri otec­ko­vom prí­chode predsa len po­ve­dia, že nič ne­ro­bili. Do po­stele si lí­hame vy­čer­pané a je­di­nou well­ness te­ra­piou sa stane rýchla spr­cha. Ak ra­to­lesti spia, tak aj my od­pa­dá­vame rých­los­ťou blesku a na než­nosti často ne­zos­táva žiadna ener­gia. Po ta­kýchto ro­koch driny sa do­zve­dáme o man­že­lo­vej ne­vere, prí­padne po­čú­vame reči o tom, ako sme sa o seba pre­stali sta­rať, kde zmizla naša at­rak­ti­vita a chuť do mi­lost­ného ži­vota. Často sa pý­tame kde sa stala chyba, čo sme uro­bili zle, kde sme ako ženy a matky zly­hali. Žiaľ, aj my ženy sme omylné tvory a tak si milé dámy pre­čí­tajte akých naj­čas­tej­ších chýb sa do­púš­ťame.

Nie ďa­ku­jem mi­lá­čik, zvlád­nem to sama.

Prvá z chýb a zvy­čajne aj tá naj­čas­tej­šia. „Všetko zvlád­nem sama, pre­tože kým mu to bu­dem vy­svet­ľo­vať, už som to mohla mať dávno ho­tové.“ Na svoj malý no silný chr­bát si na­lo­žíme toľko sta­rostí, že ne­strá­came čas a na všetko nám vy­sta­čia dve ruky. No sku­točne vy­sta­čia? Skúste sa na to milé dámy po­zrieť z par­tne­ro­vej strany. Vy­zerá a ur­čite sa aj cíti ako to­tálny ne­scho­pák, za­tiaľ čo my lie­tame po do­mác­nosti ako ča­ro­dejky v ná­deji, že všetko stih­neme. Dajte mu pries­tor, na­učte ho všetky do­máce práce o ktoré má zá­u­jem a rokmi zis­títe, že ste ne­mohli uro­biť nič lep­šie.

Ro­dina je na pr­vom mieste.

Je to jedna ob­rov­ská pravda, no zá­ro­veň aj je­den ob­rov­ský prob­lém. Ču­du­jete sa prečo je to prob­lém? Mám pre vás od­po­veď. Za­ned­bá­vame samé seba, svoju krásu, se­xe­píl, telo aj my­seľ. Pre­stá­vame byť že­nami a stá­vame sa mat­kami nie­len pre naše deti, ale aj pre nášho par­tnera. Týž­deň má predsa se­dem dní. Skúsme si do­priať as­poň dva­krát týž­denne svoj ob­ľú­bený šport. Ranný beh, kor­ču­ľo­va­nie, či Zumba vy­čistí našu my­seľ a nášmu telu dodá se­ba­ve­do­mie.

1foto: we­he­ar­tit.com

Ví­kend je predsa čas pre ro­dinu.

Gri­lo­vačka, ro­dinné vý­lety a po­dobné ak­cie sú pre har­mó­niu ro­diny veľmi dô­le­žité. No musí byť každý ví­kend ve­no­vaný ro­dine? Do­prajte si s par­tne­rom ví­kend pre seba. Choďte von, do kina, na rande ako ke­dysi. Ob­lečte si niečo zvodné v čom sa bu­dete cí­tiť dobre, upravte sa, nech váš par­tner vidí akú krásnu ženu má po svo­jom boku. Vaše deti oce­nia chvíľ­kový po­cit voľ­nosti a sta­rým ro­di­čom či sú­ro­den­com ba­by­sit­ting pre­ká­žať roz­hodne ne­bude.

My matky sa už o seba tak sta­rať ne­mu­síme.

Chyba gi­gan­tic­kého roz­meru. Práve na­opak. Ako sme vy­ze­rali keď sa do nás náš par­tner za­mi­lo­val? Boli sme v roz­ťa­ha­ných tep­lá­koch s mast­nými vlasmi? Niet nad pri­ro­dzenú krásu, no pri­znajme si aké divy s nami vie spra­viť jemné lí­če­nie a pekné ob­le­če­nie. Viem, že nie každý deň na to máme ná­ladu, no skúste sa na pre­chádzku s deťmi upra­viť a hneď si všim­nete po­hľady oko­lo­idú­cich chla­pov, kto­rým bude vŕ­tať hla­vou, či tie deti len strá­žite, alebo sú sku­točne vaše.

Komentáre