Aj ty si taký kni­ho­moľ ako ja? Veľmi rada by som ťa teda in­špi­ro­vala zo­pár kni­hami, ktoré sú síce star­šie, ale to ne­zna­mená, že nie sú hod­notné. Tak­tiež ne­súď knihu podľa obalu a možno tak ná­ho­dou náj­deš tieto 3 skvelé diela aj u teba doma, v ma­mi­ni­nej kniž­nici. Urob si prí­jemný deň, na­var si ča­jík, usaď sa a čí­taj!

Dra­cula (Bram Sto­ker)

Kniha bola vy­daná v roku 1897, no stala sa best­sel­le­rom až ne­skôr. Dej sa odo­hráva v 19.sto­ročí a kniha je pí­saná vo forme den­ní­kov. Ro­mán za­čína den­níkmi an­glic­kého práv­nika Jo­nat­hana Har­kera, ktorý od­chá­dza do Trans­yl­vá­nie, aby pre­jed­nal kúpu via­ce­rých do­mov s Dra­cu­lom. Na za­čiatku je Dra­cula veľmi po­hos­tinný, av­šak za krátku dobu si Jo­nat­han všimne ne­zvy­čajné veci ako to, že sa Dra­cula ne­us­tále ob­lieka do čier­nej, ne­znáša sl­nečný svit a ne­od­ráža sa v zrkadle. Ďa­lej ťa už ne­chám vo vy­tr­žení, aby si si mohla toto úchvatné dielo pre­čí­tať sama =) Roz­hodne od­po­rú­čam!

ama­zon.com

Ses­ter­stvo (Mi­chael Pal­mer)

Ro­mán sa za­oberá euta­ná­ziou a jej mož­ným zne­uži­tím. Mladý le­kár Da­vid Shel­ton sa pri svo­jej práci v ne­moc­nici stretá s ne­vys­vet­li­teľ­nými náh­lymi úmr­tiami. Po­stupne zistí, že exis­tuje or­ga­ni­zá­cia ses­tier, ktorá pô­vodne s dob­rým úmys­lom ukon­čo­vala ži­vot ne­vy­lie­či­teľne cho­rým pa­cien­tom, no časť jej čle­niek za­čala vraž­diť „na ob­jed­návku“ pa­cien­tov. Za mňa ab­so­lútny kri­mi­nálny skvost, ktorý po­chá­dza z roku 1989.

unsp­lash.com

Ôsmy deň stvo­re­nia (Thorn­ton Wil­der)

Hlavné uda­losti ro­mán roz­po­vie na pr­vej strane, aby sme sa mohli sú­stre­diť na dô­le­ži­tej­šie prob­lémy roz­boru cha­rak­te­rov. Ne­ča­kajte však žiadnu kri­mi­nálku, Wil­der skúma ľud­ské mys­le­nie a ve­do­mie, ná­dej, zú­fals­tvo a ra­dosť. Pre­čí­tajte si toto vy­ni­ka­júce dielo z roku 1970, ktoré Vás jed­no­du­cho nad­chne. A ešte jedna veta, ktorá Vás ve­rím, pri­núti pre­čí­tať si knihu: „Keď boh mi­luje ne­jaké stvo­re­nie, chce, aby to stvo­re­nie po­znalo naj­vyš­šie šťas­tie a naj­hl­b­šie zú­fals­tvo, po­tom môže zo­mrieť. Chce, aby po­znalo všetko, čo ži­vot pri­náša. To je jeho naj­lepší dar.“

ama­zon.com

Komentáre