V Ri­ver­dali sa dejú zlé veci. To je dô­vod, prečo tam už ni­kto nechce žiť. Bez ohľadu na to, aké si­tu­ácie sa tam odo­hrali, hlavné po­stavy vždy vy­viazli bez väč­ších zra­není. To sa však vraj v 3. sé­rii má zme­niť. 

A to na zá­klade ta­jom­ného twe­etu od se­riá­lo­veho dra­ma­tika me­nom Ro­berto Agu­irre-Sa­casa. Aj keď nič ne­špe­ci­fi­ko­val, jeho prís­pe­vok naz­na­čuje, že v stred­nej epi­zóde na­sle­du­jú­cej sé­rie zrejme nie­kto zo­mrie.

Všetko to za­čalo, keď pri­dal po­hľad na ôsmu epi­zódu – na ob­rázku ozna­če­nom ako Oh­nisko Ar­chieho od­vá­dza v pu­tách po­li­cajt hneď veľa ta­bule Lod­ge­dale na­miesto Ri­ver­dale. O tejto epi­zóde nie je nič viac známe. Zne­po­ko­je­nie di­vá­kov prišlo s jeho ďal­ším prís­pev­kom, alebo teda skôr s jeho po­pi­som: „Ži­vot po­kra­čuje (pre väč­šinu na­šich se­riá­lov) v epi­zóde #309 z #Ri­ver­dale…“ To spô­so­bilo di­vácky ošiaľ s otáz­kou, kto bude za­bitý v tejto sé­rii?

Do­te­raz smrť za­siahla iba ved­ľaj­šie po­stavy, takže aj preto di­váci oča­ká­vajú, že nás pro­du­centi prek­va­pia smr­ťou nie­koho z hlav­ných po­stáv. Ale kto z týchto mi­lo­va­ných po­stáv to bude? A na­ozaj nie­kto umrie? Uvi­díme už čo­skoro.

Zdroj: bustle.com

Komentáre