Majú muži ne­jaké se­xu­álne pred­stavy a od­kiaľ vlastne po­chá­dzajú?

Au­tor knihy Tell Me What You WantJus­tin J. Leh­mil­ler Ph.D., v nej po­pi­suje nie­koľko se­xu­ál­nych tú­žob, a to nie len u mu­žov ale aj u žien. Ako vzorku po­u­žil ná­zory viac ako 4 000  Ame­ri­ča­nov, ktorí sa vy­jad­ro­vali k da­nej téme. A možno ťa aj prek­vapí, ktoré se­xu­álne pred­stavy sú naj­frek­ven­to­va­nej­šie.

BDSM

Je to skratka, ktorá zna­mená zvä­zo­va­nie (bon­dage), dis­cip­línu (dis­cip­line), do­mi­nan­ciu a sub­mi­si­vitu (do­mi­nance and sub­mis­sion) a sa­do­ma­so­chiz­mus (sa­do­ma­so­chism). Dá sa po­ve­dať, že táto ne­tra­dičná se­xu­álna prak­tika sa pre­slá­vila hlavne vďaka po­pu­lár­nej knihe 50 od­tie­ňov še­dej od E L Ja­mesa. V knihe, ktorá bola ne­skôr aj sfil­mo­vaná sú uká­zané nie­ktoré prak­tiky, ako zvä­zo­va­nie či iné tresty spo­jené so se­xu­ál­nym vzru­še­ním. Ťažko po­ve­dať, v akej miere je táto prak­tika na­ozaj roz­ší­rená, no čísla ho­vo­ria o tom, že o nej muži aj ženy často fan­ta­zí­rujú.

Exhi­bi­ci­oniz­mus

Ide o akési vzru­še­nie z toho, že nás nie­kto iný môže pri­sti­hnúť pri vy­ko­ná­vaní se­xu­ál­nej ak­ti­vity, ktorá sa odo­hráva na ve­rej­ných mies­tach. A to buď v skú­šob­nej ka­bínke, vo vý­ťahu, v aute či na zá­cho­doch. Veľa  ľudí, ktorí sa sna­žia oko­re­niť svoj vzťah sa roz­hodnú pre zmenu ob­vyk­lého miesta (ako je spálňa, alebo obý­vačka) za  niečo vzru­šu­jú­cej­šie. Opäť však ho­vo­ríme o pred­stave a je otázne, koľko ľudí sa k to­muto kroku na­ozaj aj uchý­lilo.

Vo­y­euriz­mus

Vo­y­ue­riz­mus ako se­xu­álna pred­stava je po­pu­lárna hlavne u mu­žov. Jedná sa o sle­do­va­nie inej osoby pri sexe alebo vy­zlie­kaní, a zá­ro­veň do­chá­dza k vzru­še­niu po­zo­ru­jú­ceho. Ur­čite ne­prí­jemná pred­stava, pre člo­veka, ktorý sa ocitne na dru­hej strane.

Mys­lím, že ak by sa tieto ne­tra­dičné se­xu­álne pred­stavy pre­mietli aj do re­ál­neho ži­vota, hra­ni­čilo by to s ur­či­tou psy­chic­kou po­ru­chou. Tento pries­kum bol však ro­bený tak, že sa skú­mali len pred­stavy ľudí, ktorí ich vô­bec ne­mu­seli pre­miet­nuť do sku­toč­nosti. Ne­treba za­bú­dať na to, že aj keď je nie­ktorá pred­stava možno po­pu­lár­nou, ur­čite nás to nemá na­bá­dať ro­biť ju.

 

Zdroj: psy­cho­lo­gy­to­day.com

Komentáre