O nie­koľko me­sia­cov tu máme leto. Tú­žiš v tomto ob­dobí za­žia­riť? Vy­skú­šaj farby na vlasy, s kto­rými roz­hodne za­bo­du­ješ. Pri­ná­šam ti nie­koľko let­ných fa­rieb, ktoré budú túto se­zónu mi­mo­riadne po­pu­lárne:

Pla­ti­nová blond

Leto sa spája najmä s vlasmi vy­ťa­ha­nými do bled­ších od­tie­ňov. Ak si však vlasy za­far­bíš na pla­ti­novú blond, ur­čite bu­deš na všet­kých ba­zé­no­vých osla­vách, kú­pa­lis­kách či let­ných gri­lo­vač­kách hviez­diť.

View this post on Ins­ta­gram

@hair_fab­rik Pla­tinb­lond&bo­tox . . #hair­fab­rik #hair­fab­rik­bymo #bre­men #bre­men­city #mo­dern­sa­lon #ba­la­y­age #blonde #blond #blond­hair #hair #short­hair #pla­tinb­lond #de­utsch­land #love #wow #sty­ling #li­fes­tyle #hair­cut #ke­ra­tin #bo­tox #trym­hair #om­bre #om­bre­hair #hair­vi­deo #olap­lex #hot­to­ols #gre­y­hair @trym­hair @olap­lex @wel­la­hair @wel­la­e­du­ca­tion @top­co­if­fe­urs @ba­la­y­age­ar­tists @ba­la­y­age­dand­pain­ted @mas­ter­sof­ba­la­y­age @ba­la­y­age­om­bre @hair_vi­deo_pic­ture @ba­la­y­age­dand­pain­ted @ineb­rya.sv @hair.care.daily @mas­ter­sof­ba­la­y­age @

A post sha­red by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✂️HAIR:FAB­RIK✂️ (@hair_fab­rik) on

Ko­ra­lová

V leto všetci žijú. Je to ob­do­bie spo­jené s tep­lom, sln­kom a far­bami. Najmä tými žia­ri­vými. Tak prečo ich ne­pre­miet­nuť aj do tvo­jich vla­sov? Toh­to­roč­ným hi­tom leta bude roz­hodne ko­ra­lová. Mô­žeš sa s ňou na­ozaj vy­hrať – ap­li­kuj ju len na konce vla­sov či na nie­ktoré pra­mene.

View this post on Ins­ta­gram

PINK OR CO­RAL⁉️ How would you desc­ribe this co­lour? ( Let us know in com­ments be­low) . . . . . Co­lour @she­re­ek­no­bel_bi­xie­co­lour using @red­ken 🖤#ci­ty­be­ats CUT & STYLE by @stasi_bi­xie­co­lour ( Ab­so­lu­tely na­iled it girl !👊🏻) Ma­keup by our in house Ma­keup Ar­tist @ha­y­le­ym­ci­ver­ma­keup 💄@ (How lucky are we & our gu­est 💯% 🍀). Our gor­ge­ous gu­est 💞💞💞💞 @ella_vic­to­riaa 💞💞💞💞💞💞 Than­kyou for trus­ting us enough to give you a la­ven­der­root sha­dow and co­ral/pink ends 🙏🏻😘 #pe­ach­hair #ma­ne­ad­dicts #co­ral­hair#pin­khair #ame­ri­can­sa­lon #sa­lon­sel­fie #dis­ney #blonde #pe­ach­ma­keup #pink­ma­keup #co­ral­ma­keup #gold­ma­keup #hu­da­be­auty @ma­ne­ad­dicts #bi­xie­co­lour

A post sha­red by Bi­xie Co­lour Haird­res­sing (@bi­xie­co­lour) on

Fia­lová

Leto je najmä o far­bách. Vy­skú­šaj ná­padnú fia­lovú, vďaka kto­rej bu­deš vy­tŕčať z davu v dob­rom zmysle slova. Po­kiaľ skom­bi­nu­ješ pla­ti­novú s fia­lo­vou, oveľa lep­šie vy­nikne ako na tma­vých vla­soch. Je len a len na tebe, aký od­tieň fia­lo­vej zvo­líš.

Komentáre