Keď ti za­čína nový vzťah, je dô­le­žité, aby ste trá­vili väč­šiu časť času spolu. Ne­exis­tuje na to presné me­rítko, av­šak je to dobré, pre­tože sa lep­šie spoz­náte a bu­dete ve­dieť o sebe veľa vecí.

No nie vždy je to také do­ko­nalé a krásne. Prvé 3 me­siace a pr­vých 100 dní vo vzťahu je kri­tic­kých. V mno­hých prí­pa­doch to skončí tak, že sa vzťah stane ne­ús­peš­ným. Na dru­hej strane ne­mu­síš mať po­city viny len ty. V sku­toč­nosti ro­bia chlapi viac chýb vo vzťahu ako ženy. Dnes ti pri­ná­šam člá­nok, kde sa do­zvieš, aké 3 ne­prav­divé veci si ženy mys­lia, že mu­žov od­stra­šia, ale opak je prav­dou. 

Keď im ukážu, že ich sku­točne mi­lujú

Ženy sa nie­kedy uchý­lia k hrám, aby si zís­kali po­zor­nosť mu­žov. Je pravda, že exis­tujú muži, ktorí ne­tú­žia po vzťahu ale len po tom, aby mali nie­koho, kto má o nich zá­u­jem. Ale v sku­toč­nosti, tí praví muži, ne­majú radi hry. Sú to jed­no­du­ché by­tosti, ktoré majú radi ak sa im niečo po­vie priamo.

zdroj: unsp­lash.com

Ne­chajú si všetky ta­jom­stvá pre seba

Aby vzťah rás­tol, mu­sia byť obe strany ot­vo­rené. To, že nie­komu po­vieš svoje ta­jom­stvá, ti môže ot­vo­riť dvere do dl­ho­do­bého vzťahu. Zna­mená to, že tomu mu­žovi dô­ve­ru­ješ. Av­šak nie­ktoré ženy si mys­lia, že mu­žom mu­sia všetko po­ve­dať. A to hneď, pre­tože po­tom o nich ne­bude mať zá­u­jem. No sku­toč­nosť je taká, že muži radi ob­ja­vujú a pý­tajú sa. Ne­chaj si niečo aj pre seba, ur­čite ho tým ne­od­stra­šíš.

Ob­časná žiar­li­vosť

Exis­tujú nie­ktoré veci, ktoré sa ne­dajú skryť. Žiar­li­vosť je me­dzi nimi. Ak si mys­líš, že ne­mô­žeš žiar­liť na svojho par­tnera, pre­tože by od teba od­išiel, mys­líš si zle. Tak ako ženy po­tre­bujú slovo žiar­li­vosti: „Ja ne­žiar­lim, len sa pý­tam, čo tam s te­bou ro­bil ten muž.“ Tak muži po­tre­bujú gesto žiar­li­vosti (to, že dá žena mu­žovi na­javo, že ten muž je len jej a inú ženu nechce vi­dieť). Raz za čas ma­lým ges­tom žiar­li­vosti ho vô­bec ne­od­stra­šíš.

 

Zdroj: the­talko.com

Komentáre