Naše po­lo­vičky mi­lu­jeme tak veľmi, že často za­bú­dame na všetky ich ne­dos­tatky. Obh­rý­za­nie nech­tov, zdvi­hnutá do­ska na wcku a xy ďal­ších ma­lič­kostí, ktoré mu­síme každý deň pre­tr­pieť.

Sna­žili ste sa nie­kedy od­nau­čiť muža pre­stať na­dá­vať? Veľa šťas­tia, ne­stojí to len na va­šej snahe, ale hlavne na ňom sa­mot­nom. Mô­žeme sa sna­žiť ako­koľ­vek chceme, stále to bude pat­riť k ich osob­nosti. Tajne si pra­jeme, aby sme sa jed­ného krás­neho dňa zo­bu­dili a všetky zloz­vyky boli preč, no takto to ne­fun­guje.

Mu­síme sa s tým nimi na­učiť žiť či chceme alebo nie, alebo jed­no­du­cho ta­kýto vzťah ukon­čiť. Prav­de­po­dob­nosť, že sa kvôli vám zmení je veľmi malá, ale stále tam je. Ak nech­cete pre­mr­hať celý ži­vot pre­hlia­da­ním jeho zloz­vy­kov, mu­síte sa na­učiť s nimi žiť.

Tu sú 3 naj­hor­šie zloz­vyky, ktoré ženy na mu­žoch ne­ná­vi­dia:

1. Ne­od­pi­so­va­nie na správy/ te­le­fo­náty – mô­žete mu po­slať sto zú­fa­lých správ a môže mať od vás mi­lión ne­pri­ja­tých ho­vo­rov, on všetky ig­no­ruje. Ve­no­va­nie času mo­bilu, nie je jeho silná stránka. Správy a te­le­fo­náty preňho nič ne­zna­me­najú. Aj keď žije v 21.sto­ročí, nemá po­trebu re­a­go­vať na každú správu, te­le­fo­nát. Jeho svet ne­stojí na mo­bile a so­ciál­nych sie­ťach. Ob­čas ich síce zá­merne ig­no­ruje, ale väč­ši­nou jed­no­du­ché ne­vníma, že mu zvoní mo­bil alebo prišla sms. Pre nás je to ne­po­cho­pi­teľné, no preňho je to sa­moz­rej­mosť.

2. Meš­ka­nie – mešká do práce, mešká na rande, mešká všade. To je to, čo ho vy­sti­huje. Večné meš­ka­nie, ktoré vás je vy­to­čiť k ne­prí­čet­nosti. Kaž­dému mu­síte vy­svet­ľo­vať, že sa mu nič ne­stalo, že je v po­riadku je len typ člo­veka, ktorý stále mešká. Čas mu nič ne­ho­vorí a sa mô­žete sna­žiť ako­koľ­vek ne­po­máha nič. Žiadne bu­díky, vy­hrážky, ne­prí­jemné po­hľady vždy bude meš­kať.

3. Ne­po­čú­va­nie – máte de­sať mi­nú­tový mo­no­lóg, po­tom mu po­lo­žíte jed­no­du­chá otázku a zis­títe, že vás ab­so­lútne ne­po­čúva. Sna­žíte sa po­cho­piť, prečo vás ne­do­káže po­čú­vať dl­h­šie ako mi­nútu, ale stále ste na nič ne­prišli. Jeho po­zor­nosť je rozp­tý­lená a roz­ho­vory s vami sú preňho ná­ročné. Stráca sa po pia­tej vete alebo vás vô­bec ne­po­čúva.

Ob­čas to môžu byť ma­lič­kosti, ino­kedy zá­sadné veci, s kto­rými nie ste schopná sa zmie­riť. Cí­tite sa byť ne­us­tále skla­mané a una­vené z tej is­tej pes­ničky. Ne­od­pi­so­va­nie, meš­ka­nie, ne­po­čú­va­nie môže sa nájsť aj muž, ktorý bude ste­les­ne­nou kom­bi­ná­ciou týchto zloz­vy­kov a je­diné, čo vám zo­stáva je vy­zb­ro­jiť sa tr­pez­li­vos­ťou.

Komentáre