Leto sa blíži a s ním aj fes­ti­va­lová se­zóna. Preto sme si pre teba spolu s Ber­nie pri­pra­vili 3 jed­no­du­ché ná­vody, v kto­rých za­žia­riš na kaž­dom fes­ti­vale. 

Ide­álne sú pre všetky typy vla­sov a ich príp­rava ti za­be­rie iba pár mi­nút. Ok­rem fes­ti­va­lov sú tiež vhodné aj na pri­chá­dza­júce letné párty a ve­čierky.

In­špi­ruj sa pri vý­bere tvojho fes­ti­va­lo­vého lo­oku na­šou Ber­nie v na­šom no­vom vi­deu. Vy­ber si je­den z na­šich 3 sexy ná­vo­dov, ktoré zvlád­neš v po­hodlí do­mova a za pár mi­nút sa sta­neš ne­odo­la­teľ­nou.

Vsaď na jed­no­du­chosť v po­dobe ob­jem­ných vĺn, ktoré zvlád­neš ľa­vou za­dnou. Ho­to­vým vl­nám do­daj ob­jem jem­ným tu­pí­ro­va­ním, ktoré za­fi­xu­ješ spre­jom na vlasy. No ako byť ne­pre­hliad­nu­teľná? Stačí, ak tento účes do­pl­níš vý­raz­nými oku­liarmi alebo pú­ta­vým make-upom. Ak tú­žiš po nie­čom zlo­ži­tej­šom, vy­skú­šaj druhý alebo tretí look.

Druhý účes opäť po­zos­táva z vl­ni­tých vla­sov. Ces­tičku si roz­deľ na stred a na kaž­dej strane si vy­tvor mini roz­cu­chaný dr­dol, ktorý upev­níš po­mo­cou gu­mičky a oby­čaj­ných spo­niek. Zop­nuté vlasy jemne po­vy­ťa­huj, aby pô­so­bili le­žér­nej­ším doj­mom.

Zvodné vlny tvo­ria zá­klad aj pre tretí ná­vod. Vy­čleň dva pra­mienky vla­sov po oboch stra­nách tváre, ktoré jemne za­krú­tiš a vzadu za­pneš oby­čaj­nou spon­kou do kríža. Na oži­ve­nie si za­pleť jed­no­du­chý vr­koč z ten­kého pra­meňa vla­sov a štý­lový účes je na svete.

Komentáre