Aj hlú­posť ti môže nie­kedy po­kaš­lať celý deň.

Muži si prav­de­po­dobne mys­lia, že byť že­nou je jed­no­du­ché. Zo­bu­díš sa, uží­vaš si, že sa ti na hrudi celý deň hom­pá­ľajú dva stre­do­body muž­ského ves­míru, si úžasná a ideš spať. No nie je to vždy také ru­žové, najmä ak ti cestu skríži jedna z týchto si­tu­ácií.

1. Oho­líš si nohy, sú do­ko­nalo hla­dučké, už sa te­šíš, ako sa na­vle­čieš do sukne a ohú­riš tým svet… Lenže za pol ho­dinu už opäť vy­ze­ráš ako kak­tus.

2. Alebo sa oho­líš, mys­líš si, že je všetko per­fektné a na lep­šom svetle zis­tíš, že si vy­ne­chala je­den os­trov­ček. Alebo dva. Alebo skôr celé sú­os­tro­vie a môže ťa rovno po­ra­ziť.

3. Zis­te­nie, že tvoja vložka už ozaj me­lie z po­sled­ného a od kr­va­vej ka­ta­strofy ťa sku­točne delí len pár kva­piek po­čas toho, ako už se­díš na zá­chode a ne­máš so se­bou náh­radnú je na ne­za­pla­te­nie.

4. Opačná si­tu­ácia je, keď máš po­cit, že už to na­ozaj pre­teká všet­kými stra­nami, ufu­čaná a vy­stre­so­vaná do­beh­neš na najb­liž­šiu to­aletu… A nič.

zdroj: pe­xels.com

5. Ľu­dia, ktorí sa ťa pý­tajú, prečo si na zá­chod be­rieš aj ka­belku, by ne­mali exis­to­vať. Vô­bec. No idem s ňou tré­no­vať na pa­ra­šu­tis­tický zo­skok, čo iné?!

6. Ešte horší sú však ľu­dia, ktorí ti po­ve­dia, že vy­ze­ráš byť una­vená len preto, že ne­máš na sebe mej­kap. Pre­páč, ale toto je môj re­álny ksicht a je­diné, z čoho som una­vená, sú tvoje ne­miestne reči.

7. Kú­piš si to­pánky, ktoré ťa v ob­chode tro­oošičku tla­čili. Prí­deš s nimi do­mov, obu­ješ ich do práce, k*rev­sky ťa otla­čia a tak ich ho­díš o stenu. Ko­lo­beh ži­vota.

8. Gu­mičky, ktoré sú prí­liš úzke keď ich ob­mo­táš dva­krát, ale prí­liš voľné keď len raz, sú ins­tantný dr­tič dob­rej ná­lady.

9. Si­lónky, z kto­rých ťa svrbí za­dok.

10. Keď si pich­neš do oka špi­rá­lou, vi­díš rôz­no­fa­rebné kruhy a hviez­dičky a na malý mo­ment si na­ozaj mys­líš, že zo­mrieš slepá.

 

Zdroj: buzz­feed.com

Komentáre