Nie­len jeho knihy, ale aj jeho ci­táty budú žiť večne.

Naj­väč­šou cnos­ťou Er­nesta He­min­gwaya bola prav­de­po­dobne jeho od­vaha. Či už ho­lými ru­kami chy­tal ne­bez­pečné ryby na Kube, lo­vil le­vov v Keni, či pí­sal o ve­ciach, kto­rých sa pred­tým ni­kto ne­dot­kol, práve od­vaha bola vždy vlast­nos­ťou, ktorá ho po­sú­vala vpred.

Svetu za­ne­chal množ­stvo hod­not­ných diel, ktoré ľudí in­špi­rujú do­dnes – ok­rem mno­hých iných na­prí­klad Sta­rec a more, Zbo­hom zbra­niam, Komu zvo­nia do hrobu, či Raj­ská záh­rada. Niž­šie uve­dené ci­táty sú vy­braté ako z jeho diel, tak aj z rôz­nych roz­ho­vo­rov či esejí. Všetky však v sebe nesú pod­statu jeho fi­lo­zo­fie, z kto­rej čer­pal všetku svoju in­špi­rá­ciu a spo­mí­nanú od­vahu.

7570887374_4a12087c6b_k-1

pe­xels.com

#1: „Ľu­dia vás môžu zni­čiť, no ni­kdy vás ne­po­ra­zia.“


#2: „Te­raz nie je čas pre­mýš­ľať nad tým, čo ne­máte. Pre­mýš­ľajte nad tým, ako mô­žete vy­užiť to, čo máte.“


#3: „Keď ľu­dia ho­vo­ria, po­čú­vajte po­zorne. Väč­šina ľudí to­tiž ne­po­čúva vô­bec.“


#4: „Naj­lepší spô­sob, ako zis­tiť, či nie­komu mô­žete dô­ve­ro­vať, je skú­siť to.“


#5: „Ni­kdy ne­choďte na vý­let s nie­kým, koho ne­ľú­bite.“


#6: „Na pí­saní nie je nič zlo­žité. Všetko, čo mu­síte spra­viť je sad­núť si za pí­sací stroj a kr­vá­cať.“


#7: „Na mies­tach, kde sme boli zlo­mení sme na­ko­niec vždy sil­nejší.“


#8: „Pi­jem, aby pre mňa boli ľu­dia zau­jí­ma­vejší.“


#9: „Píšte opití, upra­vujte triezvi.“


#10: „Keď pre­sta­nete ro­biť veci pre zá­bavu, bu­dete to, akoby ste zo­mreli.“


#11: „Šťas­tie u in­te­li­gent­ných ľudí je tou na­jo­je­di­ne­lej­šou ve­cou, s akou som sa kedy stre­tol.“


#12: „Mi­lu­jem spá­nok. Môj ži­vot má to­tiž ten­den­ciu roz­pa­dať sa hneď, ako vsta­nem.“


#13: „Svet zlomí kaž­dého a po­tom sú mnohí silní na zlo­me­ných mies­tach.“

skoro-vztah-titul

pe­xels.com

#14: „Niet ver­nej­šieho pria­teľa, než je kniha.“


#15: „To, že ste proti zlu ešte ne­zna­mená, že ko­náte dobro.“


#16: „Všetky naj­ska­ze­nej­šie veci za­čí­najú od ne­vin­nosti.“


#17: „Pri na­sle­do­vaní svojho srdca, nie­kedy stra­títe svoju my­seľ.“


#18: „Na svete sú len dve miesta, kde môže byť člo­vek šťastný: doma a v Pa­ríži.“


#19: „Naj­bo­les­ti­vej­šou ve­cou, ktorá sa vám môže stať, keď nie­koho prí­liš mi­lu­jete je to, ak stra­títe sa­mých seba a za­bud­nete na svoju vý­ni­moč­nosť.“


#20: „Pred­tým, ako bu­dete re­a­go­vať, pre­mýš­ľajte. Pred­tým, ako bu­dete mí­ňať, za­rá­bajte. Pred­tým, ako bu­dete kri­ti­zo­vať, po­čkajte. Pred­tým, ako sa vzdáte to as­poň skúste.“


#21: „Mali by ste sní­vať. Všetci na­jús­peš­nejší ľu­dia boli roj­ko­via.“


#22: „Ak niečo nie je v po­riadku, snažte sa to na­pra­viť. Ni­kdy si však pre nič ne­robte obavy – tie ešte nič ne­vy­rie­šili.“


#23: „Pra­cujte každý deň. Bez ohľadu na to, čo sa stalo deň alebo noc pred­tým, vstaňte z po­stele a dajte tomu všetko.“


#24: „Ne­ute­čiete pred se­bou, ak sa pre­miest­nite z jed­ného miesta na druhé.“


#25: „Ži­vot je ťažký, keď ne­máte čo stra­tiť.“

102

Komentáre