Bu­dúc­nosť vraj patrí tým, ktorí ve­ria v krásu svo­jich snov. Je su­per mať sny a po­stu­pom času, a podľa mož­ností z nich ro­biť sku­toč­nosť. Ak aj ty pat­ríš me­dzi ľudí, ktorí tú­žia ces­to­vať a vi­dieť svet, no ešte stále vá­hajú, boja sa alebo v nich čosi za­ťa­huje spia­točku, tak po­tom si tá správna osoba, ktorá by si mala pre­čí­tať tieto ci­táty. Ve­rím, že ich sila a moc ťa na­ozaj in­špi­rujú vi­dieť svet 🙂

1. „Tu­risti ne­ve­dia, kde boli, ces­to­va­te­lia ne­ve­dia, kam idú.“ ~ Paul The­roux

2. „Cesta dlhá ti­síc míľ za­čína je­di­ným kro­kom.“ ~ Lao Tz

3. „Ces­to­va­nie nie je ni­kdy otáz­kou pe­ňazí, ale od­vahy.“ ~ Paulo Co­elho

4. „Ces­to­va­nie je je­diná vec, ktorú si kú­piš a spraví ťa bo­hat­ším.“ ~ ne­známy au­tor

5. „Svet je kniha a tí, ktorí ne­ces­tujú, čí­tajú iba jednu stranu.“ ~ Svätý Au­gus­tín

6. „Ces­to­va­nie je taká veda, ktorá do­ve­die člo­veka k sebe sa­mému.“ ~ Al­bert Ca­mus

7. „Ne­na­ro­dil som sa pre jedno miesto. Celý svet je moja rodná Zem.“ ~ Se­neca

8. „Ak si mys­líš, že dob­ro­druž­stvo je ne­bez­pečné, skús ru­tinu; tá je smr­tiaca.“ ~ Paulo Co­elho

Foto: thoughtcatalog.com

Foto: thought­ca­ta­log.com

9. „Vezmi si len spo­mienky a za­ne­chaj stopy.“ ~ Chief Se­attle

 10. „Po­čas ciest si bez slov, no ne­skôr sa sta­neš roz­prá­va­čom.“ ~  Ibn Bat­tuta 

11. „Cesta a zmena miesta do­dá­vajú silu.“ ~ Se­neca 

12. „Pu­tu­jeme kvôli rozp­tý­le­niu, ale ces­tu­jeme kvôli na­pl­ne­niu.“ ~  Hi­laire Bel­loc 

13. „Ten, kto ne­ces­tuje, ne­pozná hod­notu člo­veka.“ ~ maur­ské prí­slo­vie 

14. „Bi­zarné ces­tovné plány sú ho­di­nami tanca od Boha.“ ~  Kurt Von­ne­gut 

15. „Nie všetci, ktorí pu­tujú, sú stra­tení.“  ~  J.R.R. Tol­kien 

16. „Raz za rok choďte nie­kam, kde ste ne­boli ni­kdy pred­tým.“ ~  Da­lai Lama 

17. „Múdry ces­to­va­teľ ni­kdy ne­opo­vr­huje svo­jou vlast­nou kra­ji­nou.“ ~ Carlo Gol­don 

pe­xels.com

18. „Pa­ríž je vždy dobrý ná­pad.“ ~ Aud­rey Hep­burn

19. „Moje srdce je tu na to, aby ces­to­valo po svete.“ ~ ne­známy au­tor 

20. „Ces­to­va­nie učí to­le­ran­cii.“ ~ Ben­ja­min Dis­ra­eli 

21. „Ži­vot je buď od­vážne dob­ro­druž­stvo, alebo vô­bec nič.“ ~  He­len Kel­ler 

22. „Ne­viem, kam idem, ale som na ceste.“ ~ Carl Sa­gan 

23. „Cesta je cieľ.“ ~ Dan El­don

24. „Ak chcete ces­to­vať ďa­leko a rýchlo, ces­tujte zľahka. Za­bud­nite na všetky svoje zá­visti, žiar­li­vosť, ne­od­pus­te­nia, se­bec­tvo a obavy. “ ~ Ce­sare Pa­vese

25. „Ces­to­va­ním zis­títe, ako sa každý mýli v ná­zore na iné kra­jiny.  Al­dous Hu­xley

Ešte stále sa pý­taš prečo ces­to­vať? Pre­tože mô­žeš. Pre­tože chceš. A tak­tiež po­ra­zíš al­ter­na­tívu se­de­nia doma. Tak rýchlo bo­okni le­tenky a ide sa!

Komentáre