Aký by bol svet bez na­šich štvor­no­hých ka­ma­rá­tov? Ak máš doma do­má­ceho mi­lá­čika, tak ur­čite po­znáš ten po­cit, keď sa una­vená vrá­tiš zo školy či práce. Vo dve­rách sa na teba vrhne to klbko šťas­tia a skáče od toľ­kej ra­dosti, že si doma. Možno si una­vená ľah­neš do po­stele a pri­túli sa k tebe, keď to naj­viac po­tre­bu­ješ.

Po­zerá sa na teba tými ne­vin­nými očami, keď ti zas ukradne po­nožky spo­pod po­stele. Keď ra­ňaj­ku­ješ, pod sto­lom vi­díš vr­tieť len chvos­tík. No a o tom sko­rom ran­nom bu­dení ani ne­ho­vo­rím. No pred­stav si, že by si ho ne­mala. Chý­bal by ti a ta­kisto by ti chý­bali aj tie ši­bal­ské oči, ktoré by naj­rad­šej každú mi­nútu niečo vy­viedli, roz­sy­pali či roz­tr­hali. Pes je je­diný tvor na svete, ktorý ťa má rad­šej ako sám seba. Je tu stále pre teba a ho­ci­kedy ti vy­čarí úsmev na tvári, keď sa ti chce pla­kať.

Nie­kedy mám po­cit, že pes ti dá viac lásky ako člo­vek. Mô­žeš byť k nemu aká­koľ­vek, no on ti ostane verný navždy. Čo sa o ľu­ďoch po­ve­dať nedá. Možno sa nie­kedy cí­tiš zby­točná a ne­pot­rebná, no ver mi, že preňho si stred ves­míru. Vy­brala som 25 ilus­trá­cií, ktoré uka­zujú, aký krásny vzťah vie byť me­dzi člo­ve­kom a zvie­ra­ťom.

Tu to celé za­čalo. Na­šla si ma v tma­vej uličke, kde som schú­lený spal. Sám..
View this post on Ins­ta­gram

Ins­tant love #il­lu­stra­tion

A post sha­red by Yaoyao Ma Van As (@yaoy­aomva) on

Dobré ráno.

To som ne­spra­vil ja!
View this post on Ins­ta­gram

Caught #dai­lys­ketch

A post sha­red by Yaoyao Ma Van As (@yaoy­aomva) on

Ranná roz­cvička je dô­le­žitá.
View this post on Ins­ta­gram

Strrrr­retch! #dai­lys­ketch

A post sha­red by Yaoyao Ma Van As (@yaoy­aomva) on

Tak veľmi ťa ľú­bim!
View this post on Ins­ta­gram

Kis­ses on the go #il­lu­stra­tion

A post sha­red by Yaoyao Ma Van As (@yaoy­aomva) on

Nie­kedy ujú­kaš tak ako ja, keď som hladný. Vtedy sa len pri­ze­rám a ne­chá­pem.

Ne­zau­jíma ma, že máš prácu. Poď sa hrať!
View this post on Ins­ta­gram

Pick me up, mama! #dai­lys­ketch

A post sha­red by Yaoyao Ma Van As (@yaoy­aomva) on

Ja ťa ni­kde ne­pus­tím!

Ko­nečne si doma!

Mi­lu­jem pre­chádzky s te­bou.
View this post on Ins­ta­gram

Un­tain­ted mor­ning #dai­lys­ketch

A post sha­red by Yaoyao Ma Van As (@yaoy­aomva) on

Vždy si tu pre mňa a sta­ráš sa o mňa.
View this post on Ins­ta­gram

Ma­kes­hift shel­ter #dai­lys­ketch

A post sha­red by Yaoyao Ma Van As (@yaoy­aomva) on

Tak, ako aj ja pre teba.

Keď cí­tim, že si smutná, ľah­nem si ku tebe a dú­fam, že ťa to rýchlo prejde.

Ja ti po­mô­žem!
View this post on Ins­ta­gram

The gar­de­ne­r's hel­per #dai­lys­ketch

A post sha­red by Yaoyao Ma Van As (@yaoy­aomva) on

Však sa ne­mu­sím kú­pať?
View this post on Ins­ta­gram

"You just had a bath!" #dai­lys­ketch

A post sha­red by Yaoyao Ma Van As (@yaoy­aomva) on

Nie­kedy sa na mňa po­ze­ráš tak čudne.
View this post on Ins­ta­gram

These two #dai­lys­ketch

A post sha­red by Yaoyao Ma Van As (@yaoy­aomva) on

Ale naj­viac mi­lu­jem, keď sa sme­ješ!
View this post on Ins­ta­gram

Eve­ry­where a rain­bow #il­lu­stra­tion

A post sha­red by Yaoyao Ma Van As (@yaoy­aomva) on

Mno­ho­krát pri mne za­spíš, no ja som vtedy rád, že nie som sám.
View this post on Ins­ta­gram

Cudd­les and kis­ses #il­lu­stra­tion

A post sha­red by Yaoyao Ma Van As (@yaoy­aomva) on

To som ja?
View this post on Ins­ta­gram

Park-O-Lan­tern #dai­lys­ketch

A post sha­red by Yaoyao Ma Van As (@yaoy­aomva) on

Skrytý, ne­s­krytý, idem!

Zas nie­kde ideš? Zo­ber ma so se­bou, pro­sím! Nech­cem tu byť sám..
View this post on Ins­ta­gram

Date night prep #dai­lys­ketch #da­te­night

A post sha­red by Yaoyao Ma Van As (@yaoy­aomva) on

Vždy sa vieš obe­to­vať.

Čo zas ro­bíš? Ne­vi­díš, že sa chcem hrať?
View this post on Ins­ta­gram

Late night wind down #dai­lys­ketch

A post sha­red by Yaoyao Ma Van As (@yaoy­aomva) on

Nie­kedy ťa vi­dím smutnú.

Viem, že zato môžu ľu­dia, pre­tože ľu­dia ve­dia byť zlí. Po­cho­pil som to vtedy, keď som os­tal sám v tma­vej uličke. No vtedy, keď si ma na­šla v tej uličke som po­cho­pil, že nie všetci.

Viem, že ťa nie­kedy veľmi hne­vám, no ľú­bim ťa naj­viac na svete!
Dobrú noc.

Komentáre