Mnoho z nás má sú­ro­den­cov a po­zná tie kla­sické hádky a do­ťa­ho­va­nia 😆. No, aké to asi majú dvo­j­ičky, predsa to je len trošku iné. Dnes si teda pre­zra­díme 22 prob­lé­mov, s kto­rými sa stre­tá­vajú len dvo­j­ičky.

 

#1 Ob­lie­kať sa rov­nako, alebo každá inak a mať tak dvoj­ná­so­bok ob­le­če­nia?

#2 Ak sa ob­lie­kate rov­nako ľu­dia si vás mý­lia

#3 Otázka typu: Ktorá je ši­kov­nej­šia?  😑

#4 Ak sa roz­hod­nete ob­lie­kať roz­dielne miznú ti tvoje tričká.

#5 Keď náj­deš fotku z det­stva a ne­tu­šíš, ktorá z vás dvoch to je 😂

#6 Ne­us­tále od­po­ve­dať na otázku: Aké to je byť dvo­j­ič­kami?

#7 Keď si ľu­dia mys­lia, sú­dia vás, vní­majú vás ako jednu osobu

#8 Kon­šta­to­va­nie oko­lia, že ste NA­OZAJ ROV­NAKÉ 🤦‍♀️

#9 Do­stá­vate rov­naké dar­čeky len v iných far­bách

#10 Fun­guje me­dzi vami TE­LE­AP­TIA? /áno už do­konca ne­pou­ží­vame mes­sen­ger po­sie­lame si správy vý­lučne te­le­pa­ticky/

#11 Keď sa ťa nie­kto opýta, koľko ro­kov má tvoja dvo­j­ička, no tvoj vek po­zná (mal by teda po­znať aj jej)

#12 Ná­vrhy oko­lia o tom, že by ste si obe mali vziať dvo­j­ičky mať s nimi ďal­šie dvo­j­ičky a všetky Vaše deti by vy­ze­rali rov­nako 🤦‍♀️

#13 Keď vám obom všetci ra­dia, aby ste svo­jou po­dob­nos­ťou zmiatli uči­te­ľov a vy­me­nili si miesta v triede, no v sku­toč­nosti sa bo­jíte, že by vás uči­te­lia roz­poz­nali 🙄

#14 Mu­síte vy­svet­ľo­vať cu­dzím ľu­ďom, že ne­poz­najú teba, ale tvoju dvo­j­ičku

#15 Zdie­ľa­nie kú­peľne

#16 Otázka typu: Ktorá je ši­kov­nej­šia?

#17 Ni­kto ti ne­verí, že máš dvo­j­ičku po­kiaľ ju ne­uvidí.

#18 otázka typu: Máte v rov­naký čas aj svoje dni? 🤦‍♀️

#19 Ktorá je star­šia?

#20 Ne­mohlo sa stať, že vás ro­di­čia vy­me­nili v det­stve a v sku­toč­nosti sa celý ži­vot vo­láte inak?

#21 Ak vie jedna z vás spie­vať, všetci si mys­lia, že to au­to­ma­ticky vieš aj ty.

#22 Keď sa tvoje meno ne­jako ča­som pre­mení na „dvo­j­ička“ 😑

 

Ak si sa so svo­jou dvo­j­ič­kou v týchto bo­doch na­šla, zdie­ľaj člá­nok a daj svetu ve­dieť, aké to je byť dvo­j­ič­kou! 👇😉 

Komentáre