Žena je veľmi krásna. Má toľko veľa po­dôb. Keď chce, môže byť jemná a nežná. Keď má ná­ladu, môže ísť na roc­kový kon­cert v roz­tr­ha­ných je­an­soch. Vie byť veľmi in­te­li­gentná ale v mno­hých prí­pa­doch aj veľmi na­ivná, po­kiaľ ide o mu­žov. Na­priek tomu, že každá je iná, od­lišná a ori­gi­nálna, majú niečo spo­ločné. Ženy. Tak veľmi ve­dia mi­lo­vať. Ve­dia ľú­biť ce­lým srd­com a pre ľudí, kto­rých ľú­bia by sa ve­deli aj roz­dať.

 

Čo teda mu­síš uro­biť, aby si zau­jal ta­kúto ženu? Keď chceš aby bola tvoja? 

… pro­sím, ak ti ne­od­píše, je to preto, že chce aby si jej na­pí­sal prvý ty, 

… ak chce od­ísť preč a má po­cit, že sa stráca, zo­ber ju von, zo­ber ju na vý­let, 

… opý­taj sa jej na to, ako sa cíti, ako sa má a či je šťastná, 

… ro­zo­smie­vaj ju, často, 

… ob­jím ju, ak vi­díš, že mala zlý deň alebo len tak, preto, že sa ti chce, 

… po­boz­kaj ju na čelo, 

… po­šli jej SMS na dobrú noc a na pekné ráno, 

… usi­luj sa o to, aby vi­dela, že máš o ňu zá­u­jem,

… pre­ja­vuj jej svoju lásku, 

zdroj: unsp­lash.com

… snaž sa a ne­vzdá­vaj sa, aj keď to vy­zerá, že to s ňou bude ťažké, 

… mi­luj všetky jej ná­lady, 

… roz­maz­ná­vaj ju, 

… sprá­vaj sa ako gen­tle­man, to ni­kdy ne­vyjde z módy, 

… do­nes jej kvety, pre­tože si si na ňu spo­me­nul,

… po­sie­laj jej vtipné fotky, 

… pri­prav jej ve­čeru, ak vieš, že príde una­vená z práce, 

… keď je chorá, snaž sa, aby jej nič ne­chý­balo,

… zo­ber ju na ples, kúp jej šaty a po­vedz jej, že je krásna,

… stoj pri nej, v dob­rom aj v zlom, 

… uvar jej kávu, tak ako to má rada, 

… daj jej po­cí­tiť to, ako veľmi ju ľú­biš. 

Dbaj na tieto veci, viem, ur­čite je toho viac, ale ak ju chceš zau­jať, snaž sa o ma­lič­kosti, ktoré ju po­te­šia a spra­via ju šťast­nou.

Mi­luj ju.

Komentáre