Krása a vzhľad idú v mo­der­nej dobe do­kopy viac, než by sa pat­rilo. Dnes ti však pri­ná­šam ar­gu­menty, kde možno po­cho­píš, že krása nie je len o vzhľade, ale ide o niečo viac.

 1. Krása je byť spo­kojná sama so se­bou a cí­tiť sa dobre, keď si pri­ro­dzená.
 2. Krása je po­môcť nie­komu, aj keď ťa o to vô­bec ne­žia­dal, no vi­díš na ňom, že to po­tre­buje.
 3. Krása je po­ro­zu­me­nie na hl­b­šej úrovni.
 4. Krása je, ak po­cí­tiš po­koj a prí­val šťas­tia vtedy, keď si sama a zis­tíš, že tvoje ži­votné šťas­tie ne­zá­visí od ni­koho iného, len od teba.
 5. Krása je, ak sa ťa par­tner nežne dot­kne a ty mô­žeš cí­tiť jeho lásku.
 6. Krása je od­pus­te­nie člo­ve­kovi, o kto­rom vieš, že by si ho ne­za­slú­žil, no uro­bíš to.
 7. Krása je vá­šeň pre niečo, čo sku­točne mi­lu­ješ a teší ťa to.
  zdroj: Photo by Al­lef Vi­ni­cius on Unsp­lash.com
 8. Krása je mať na­pl­nený celý deň a ve­čer si po­ve­dať, že si uro­bila niečo uži­točné.
 9. Krása je za­spá­vať s po­ci­tom, že si mi­lo­vaná a že máš okolo seba ľudí, ktorí za to stoja.
 10. Krása je, ak si kú­piš nové šaty a ne­bo­jíš sa ich ob­liecť, aj keď sa možno iným ne­budú pá­čiť.
 11. Krása je úsmev, ktorý ti zlepší deň, aj keď nie je možno naj­do­ko­na­lejší.
 12. Krása je, ak si pri­znáš chybu a po­ro­zu­mieš, že si sa mý­lila a pravda je inde.
 13. Krása je byť lás­kavá k nie­komu, koho vi­díš pr­vý­krát.
 14. Krása je zdravé se­ba­ve­do­mie.
 15. Krása je jesť zdravo a cvi­čiť, pre­tože si ce­níš svoje telo a vieš, že ono si za­slúži len to naj­lep­šie.
 16. Krása je ro­biť ume­nie na ta­kej úrovni, že to po­teší ľudí okolo teba.
 17. Krása je vi­dieť tvoju ro­dinu po­hro­made a smiať sa spolu s nimi na zá­žit­koch z det­stva.
 18. Krása je fan­tá­zia, ktorú ob­ja­víš pri ro­bení no­vých vecí.
 19. Krása na­stane vtedy, ak sa jed­ného dňa zo­bu­díš s tým, že všetky zlé veci sú za te­bou a cí­tiš, že prídu tie dobré.
 20. Krása je, ak ne­mu­síš vy­ťa­ho­vať na vý­lete fo­to­apa­rát, pre­tože vieš, že si práve tento za­pa­mä­táš navždy.
 21. Krása je ve­dieť o nie­kom, že nie je do­ko­nalý, ale aj tak ho mi­lo­vať.

Komentáre