Nie som žiadny psy­cho­lóg, av­šak za 22 ro­kov som sa už niečo na­učila a roz­hodla som sa s te­bou po­de­liť o moje ži­votné lek­cie a múd­rosti, ktoré ma utvo­rili v člo­veka, akým som dnes.

1. Je úplne v po­riadku, ak sa nie­komu ne­pá­čiš a že ťa nie­kto nemá rád. Ver mi, že ni­kdy ni­komu ne­vy­ho­vieš.

2. Dá­vaj seba na prvé miesto a za­čnú sa diať zá­zraky.

3. Chyby sú dô­le­ži­tými lek­ciami v tvo­jom ži­vote.

4. Ži­vot je z 10 % to, čo sa stane a z 90 % to, ako na to re­a­gu­ješ.

5. Nie­ktorí ľu­dia v na­šom ži­vote prídu a od­ídu, a ty sa s tým mu­síš zmie­riť.

6. Ne­rob si sta­rosti o to, čo si o tebe mys­lia druhí.

7. Čoho sa na nás do­pus­tili druhí, s tým už sa ne­jako vy­rov­náme. Hor­šie je to s tým, čoho sme sa na sebe do­pus­tili sami. 

8. Ho­vor viac „áno“ no­vým prí­le­ži­tos­tiam a „nie“ ľu­ďom, ktorí ťa len vy­uží­vajú.

9. Ne­dos­tať to, čo chceš, je nie­kedy ob­rov­ské šťas­tie.

10. Ho­vor ľu­ďom, kto­rých si vá­žiš, že ich máš rada a že si ich vá­žiš.

11. Ak vieš, že ti člo­vek v tvo­jom ži­vote ne­pri­náša nič dobré a vlastne ťa len vy­čer­páva, odíď.

12. Ne­snaž sa za každú cenu na­há­ňať za do­ko­na­los­ťou. Váž si samú seba a uve­dom si svoju hod­notu.

13. Si ob­me­dzo­vaná iba svo­jou vlast­nou pred­sta­vi­vos­ťou. Ne­chaj ju rásť.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (1)
zdroj: we­he­ar­tit.com

14. Ni­kdy sa ne­ob­ze­raj do­zadu a ne­ľu­tuj. Choď ďa­lej

15. Buď na kaž­dého milá. Je jedno, či je to vrát­nik alebo ria­di­teľ. Re­špek­tuj kaž­dého.

16. Si je­di­nečná! Buď sama se­bou, pre­tože si per­fektná taká, aká si. Tvoje pravé ja, tvoja ori­gi­na­lita a tvoje ná­pady sú to naj­cen­nej­šie čo máš.

17. Ži­vot nie je o po­čte ná­dy­chov, ale o chví­ľach, ktoré ti berú dych.

18. Ak by sa ľu­dia po­zreli do zrkadla, zba­dali by osobu, ktorá je zod­po­vedná za na­pl­ne­nie väč­šiny ich mod­li­tieb.

19. Ne­mô­žeš žiť svoj ži­vot pre po­te­še­nie os­tat­ných. Roz­ho­do­vať by si sa mala podľa seba.

20. Kaž­do­denné ná­vyky tvo­ria tvoje bu­dúce ja.

21. Všetko, čo mu­síme uro­biť je roz­hod­núť sa, ako na­lo­žíme s ča­som, ktorý nám bol daný.

Komentáre