Som veľmi vďačná za to, že som na­šla nie­koho, kto ma mi­luje rov­nako silno a rov­nako váš­nivo ako ja jeho. Kto mi je opo­rou v tých naj­ťaž­ších mo­men­toch.

A aj pre toto, my ženy, mi­lu­jeme vás mu­žov: 

… pre­tože pri nás sto­jíte vždy, keď pre­ží­vame ťažké chvíle, 

… pre­tože ste s nami ochotní ísť do kina na ro­man­tický film, 

… pre­tože nám pri­pra­víte ra­ňajky do po­stele, 

… pre­tože nám po­viete, že sme krásne, aj keď sme ne­na­ma­ľo­vané, 

… pre­tože v nás vi­díte viac, ako len ženu na sex, 

zdroj: unsp­lash.com

… pre­tože nám ku­pu­jete žen­ské veci a čo­ko­ládu, keď máme svoje dni, 

… pre­tože nás ľú­bite, na­priek na­šim zme­nám ná­lad, 

… pre­tože nám kú­pite kvety len tak, nie len na va­len­tína, 

… pre­tože nie­kedy doma po­up­ra­tu­jete, aby sme to my mali jed­no­duch­šie, 

… pre­tože nás nie­kedy milo prek­va­píte dar­če­kom,

… pre­tože viete byť ro­man­tickí, 

… pre­tože nás zo­be­riete na vý­let a na kon­cert na­šej ob­ľú­be­nej sku­piny, aj keď vy ich ne­po­čú­vate, 

zdroj: unsp­lash.com

… pre­tože nám uva­ríte skvelé jedlo,

… pre­tože s nami osla­vu­jete všetky malé po­kroky, 

… pre­tože sa viete rýchlo roz­ho­do­vať, 

… pre­tože sa o nás sta­ráte, keď sme choré, 

… pre­tože nás re­špek­tu­jete, 

… pre­tože str­píte naše ká­vičky s pria­teľ­kami, 

… pre­tože sa sna­žíte stále sta­rať o našu lásku, 

zdroj: unsp­lash.com

… pre­tože sa s nami há­date, čo zna­mená, že vám na nás zá­leží, 

… pre­tože ste schopní obe­to­vať sa pre nás.

Mohla by som po­kra­čo­vať stále a stále a stále by ne­bol ko­niec. Mu­žov, či už si to pri­znáte alebo nie, k ži­votu jed­no­du­cho po­tre­bu­jeme. A ja ve­rím, že každá žena si raz nájde ta­kéto, ktorý bude spĺňať všetky hore uve­dené veci. Muži, aj keď nám často ne­ho­vo­ria že nás ľú­bia, ho­vo­ria  za nich činy.

Muži sú rov­nako ako aj my ženy, úžasní. To, že je me­dzi nami (v nie­kto­rých kra­ji­nách) ne­rov­nosť, ne­zna­mená, že by sme ich mali mi­lo­vať me­nej.

Všetci, bez ohľadu na po­hla­vie, si za­slú­žime byť mi­lo­vaní.

Tak pro­sím, roz­dá­vaj lásku.

Každý deň.

Komentáre