Nie­kedy sú slová dô­le­ži­tej­šie, než si mys­líš. Toto sú vety, ktoré ur­čite po­te­šia tvojho fra­jera a pri kto­rých mu do­ká­žeš, že si váš vzťah sku­točne vá­žiš. 

1, Po­tre­bu­jem ťa tu a te­raz.

2, Si zmys­lom môjho ži­vota.

3, Si môj par­tner, no aj naj­lepší ka­ma­rát.

4, Mi­lu­jem to, ako sa na mňa po­ze­ráš.

5, Som hrdá na to, že som tvoja par­tnerka.

6, Ďa­ku­jem za to, že sa o mňa sta­ráš.

7, Ne­viem si pred­sta­viť môj ži­vot bez teba.

8, Ni­kdy som ne­bola taká šťastná, ako som s te­bou.

9, Chcem s te­bou strá­viť zvy­šok svojho ži­vota.

zdroj: unsp­lash.com

10, Si naj­lep­šia vec, aká sa mi mohla stať.

11, Mi­lu­jem na tebe každú ma­lič­kosť.

12, Bez teba by som bola stra­tená.

13, S te­bou je ži­vot omnoho zau­jí­ma­vejší.

14, Aj vďaka všet­kým tým ma­lič­kos­tiam, som do teba ešte viac za­mi­lo­vaná.

15, Každý deň som do teba za­mi­lo­vaná viac a viac.

16, Ne­mys­lím si, že do­ká­žem nie­koho mi­lo­vať viac, ako teba.

17, Ne­exis­tuje ni­kto na svete, s kým by som chcela byť viac, ako s te­bou.

18, Ro­bíš zo mňa lep­šieho člo­veka.

19, Pri tebe sa cí­tim sama se­bou.

Komentáre