1. „Všetko čo chcem spra­viť je za­vrieť oči a spať. Pre­tože byť zlo­mená a fun­go­vať je strašne vy­čer­pá­va­júce.“
 2. „Za­bú­dame na to, kto sme, len aby sme sa za­pá­čili os­tat­ným.“
 3. „V krát­kom čase ne­pre­sko­čila is­kra, ale rovno oheň a spá­lil všetky mosty k tebe.“
 4. „Nie­ktoré spo­mienky si pri­kráš­ľu­jeme, lebo so zlými sa žije veľmi ťažko.“
 5. „Ži­jeme v dobe, keď chlapi, ktorí spali s de­sia­timi ba­bami sú fra­jeri a ženy, ktoré spali s de­sia­timi chlapmi sú k***y a všetci tvr­dia, že fe­mi­ni­zus je zby­točný.“
 6. „Veľa mi­lo­va­ným po­vieme „zbo­hom“ ešte pred­tým ako umrú.“
 7. „Pria­teľ­stvá sa skon­čia. Po­hnú sa ďa­lej, ale to aj ty. Možno ťa už ne­budú mať radi, ale ži­jeme v ob­rov­skom svete a bu­deš okey.“
 8. „Láska nie je kom­pli­ko­vaná, jed­no­du­cho mi­lu­jete a bodka. To ľu­dia, cha­rak­tery, dô­vody, diaľka … tak isto to fun­guje aj s bo­les­ťou.“
 9. „Ni­kdy ne­bude zá­le­žať na tom, čo si bu­deš na­ho­vá­rať ak dobre vieš, čo cí­tiš.“
 10. „Ni­kdy sa ne­o­spra­vedl­ňuj za to, ako sa cí­tiš. Ni­kto to ne­do­káže kon­tro­lo­vať. Slnko sa ne­o­spra­vedl­ňuje za to, že je slnko. Dážď sa ne­o­spra­vedl­ňuje za to, že padá. Po­city proste sú.“

  zdroj: unsp­lash.com

 11. „Ne­daj sa od­ra­diť tými, ktorí sa vzdali svo­jich snov.“
 12. „Ne­ho­vor, že Boh nič ne­robí keď je Bib­lia za­tvo­rená.“
 13. „Ob­čas by sme mali mys­lieť na to, či nám to sku­točne stojí za to.“
 14. „Každý má zlo­mené srdce ale všetci sa usmie­vajú. To je pa­ra­dox ľudí, viete. Naj­viac sa usmie­vajú keď cí­tia bo­lesť.“
 15. „Nie­kedy treba prí­tom­nosť pí­sať ce­ruz­kou, aby sme mohli zma­zať mi­nu­losť gu­mou.“
 16. „Ak máš prob­lém, po­vedz ho. Ml­ča­ním sa nič ne­vy­rieši.“
 17. „Keď sa po­ob­ze­ráš okolo seba zis­tíš, že svet je plný zlo­me­ných sŕdc. Tak zo­ber pásku a zlie­paj. Svet na teba čaká.“
 18. „Po­kiaľ ne­bu­deš strie­lať na bránu, gól ne­padne.“
 19. „A tí, ktorí boli pri­sti­hnutí tan­co­vať boli od­sú­dení za bláz­nov tými, ktorí ne­po­čuli hudbu.“
 20. „Po­inta dob­rých kníh nie je v tom, koľko ich pre­čí­taš, ale koľko ich do­káže pre­čí­tať teba.“

Komentáre