Za­čala som byť viac vďačná za všetko, čo mám okolo seba.

Za to, že som zdravá, že som živá a že mám to, čo mo­men­tálne mám. Uve­do­mila som si, že to nie je sa­moz­rej­mosť, ale je to niečo, za čo mô­žem byť na­ozaj rada. Vy­brala som tie najk­raj­šie mo­menty s pria­te­ľom, za ktoré som vďačná.

Ten mo­ment, keď… si na mňa urobí čas, aj keď viem, že má veľmi za­nep­ráz­dnený deň.

Ten mo­ment, keď… mi po­môže v ťaž­kých chví­ľach, ktoré pre­ží­vam.

Ten mo­ment, keď… ma v oby­čajný deň prek­vapí ne­ja­kou ma­lič­kos­ťou a ja to vô­bec ne­ča­kám.

zdroj: unsp­lash.com

Ten mo­ment, keď… mi príde správa na dobré ráno a dobrú noc.

Ten mo­ment, keď… mi ve­čer pri­ne­sie kvety, pre­tože si na mňa spo­me­nul po ceste do­mov.

Ten mo­ment, keď… ma po­zve na ve­čeru, na­miesto toho, aby sme si ju uva­rili doma.

Ten mo­ment, keď… mi ve­čeru uvarí doma a snaží sa o to, aby mi to chu­tilo.

Ten mo­ment, keď… mi po škole do­ne­sie ob­ľú­benú slad­kosť na „upo­ko­je­nie“ ner­vov.

Ten mo­ment, keď… mi po­ži­čia jeho tričko.

Ten mo­ment, keď… mi uvarí kávu a mňa stále prek­vapí, že si pa­mätá, ako ju pi­jem.

Ten mo­ment, keď… ma po­čká po škole a ideme spolu na ve­čeru.

Ten mo­ment, keď… je u nás doma a strpí moju ro­dinu a ich zve­davé otázky.

zdroj: unsp­lash.com

Ten mo­ment, keď… ma ob­jíme, ak mi je smutno a ťažko.

Ten mo­ment, keď… ho mô­žem ob­jať prvá ja a pus­tiť sa až vtedy, keď chcem ja.

Ten mo­ment, keď… si uro­bíme špe­ciálny ví­kend a ideme na vý­let.

Ten mo­ment, keď… to so mnou vy­drží po­čas „mo­jich“ dní.

Ten mo­ment, keď… mi od­pustí, ak mu (ne­úmy­selne) nie­čím ub­lí­žim.

Ten mo­ment, keď... ma po­bozká upro­stred ulice.

Ten mo­ment, keď… ma pod­po­ruje v tom, čo mám rada a ve­nu­jem sa tomu.

Ten mo­ment, keď… príde vždy, ak ho po­tre­bu­jem.

Komentáre