„Za­pa­mä­tajte si pro­sím, že je dô­le­žité ne­brať ohľad na ná­zory iných, po­kiaľ to nie sú ľu­dia, kto­rých ná­zor si sku­točne vá­žite. A aj ak si ich ná­zor vá­žite, berte ho s re­zer­vou, pre­tože ni­kto vás ne­pozná tak dobre ako vy sami. Mu­síte v seba ve­riť, vy predsa viete naj­lep­šie, čo ro­bíte.“ Cara De­la­vigne

 

„Pre­dov­šet­kým buďte hr­din­kami a nie obe­ťami svojho ži­vota.“ Nora Ep­horn

 

„Otáz­kou nie je, kto mi to do­volí. Otáz­kou je, kto mi v tom za­bráni.“ Ayn Rand

 

„Že­nami sa ne­ro­díme, že­nami sa stá­vame.“ Si­mone de Be­au­voir

bbc.com.uk

„Stať sa sama se­bou je veľmi ťažké a deje sa to po­stupne. Mu­síme si uve­do­miť, že osoba kto­rou sa sta­neme, ne­musí byť v očiach os­tat­ných vždy skvelá.“ Emma Wat­son

 

„Naj­lep­šou ochra­nou, ktorú môže žena mať, je jej od­vaha.“ Eli­za­beth Cady Stan­ton

 

„Veľa ľudí sa bojí po­žia­dať o to, čo chcú. Preto to ni­kdy ne­dos­tanú.“ Ma­donna

 

„Úbohý je ten člo­vek, kto­rého po­te­še­nie zá­leží od sú­hlasu dru­hého.“ Ma­donna

 

„Ne­ve­nuj po­zor­nosť ne­ná­vist­ným ľu­ďom, pre­tože po­zor­nosť je to, po čom naj­viac tú­žia.“ Che­ryl Cole

in­de­pen­dent.com.uk

„Ak chcete mať krásne pery, ho­vorte len krásne slová.“ Aud­rey Hep­burn

 

„Moja naj­lep­šia ka­ma­rátka som ja a preto sa o seba veľmi dobre sta­rám.“  Diane von Furs­ten­berg

 

„Vy­be­rám si šťas­tie a nie trá­pe­nie. Viem, kto som. Vy­tvá­ram pries­tor pre ne­poz­nanú bu­dúc­nosť, aby na­pl­nila môj ži­vot prek­va­pe­niami, ktoré so se­bou pri­náša.“ Eli­za­beth Gil­bert

 

„Buď vďačný za to, čo máš a skon­číš s tým, že bu­deš mať ešte viac. Ak sa za­me­ria­vaš na to, čo ne­máš, ni­kdy ne­bu­deš mať dosť.“ Oprah Win­frey

 

„Tvoja hod­nota sa ne­zni­žuje len kvôli tomu, že nie­kto nie je schopný vi­dieť, ako veľmi si cenná.“ Zoe Sugg

 

„Ne­zá­leží na tom, čo ro­bia os­tatní, zá­leží na tom, čo ro­bíš ty.“ Zoe Sugg

 

„Ne­mô­žem ča­kať od nie­koho iného, aby bol mo­jim ce­lým sve­tom alebo sa spo­lie­hať, že sa vďaka nie­komu inému bu­dem cí­tiť kom­pletná.“  Lily Col­lins

 

„Mys­lím si, že ne­do­ko­na­losti ro­bia ľudí per­fekt­nými.“ Ke­ira Knight­ley

 

„Se­ba­láska nie je se­becká. Se­ba­láska je úplne ne­vy­hnutná. Ne­môžme ča­kať, že do­ká­žeme po­môcť dru­hým ak nie sme schopný po­môcť v pr­vom rade sebe.“ Sjana Elise

 

„Myš­lienky ktoré si zvo­líte, sú ná­stro­jom kto­rým ma­ľu­jete svoju bu­dúc­nosť.“ Lou­ise Hay

 

„Ni­kdy sa ne­po­ze­raj späť. Ak by sa  Po­po­luška ob­zrela a zo­brala si späť stra­tenú to­pánku, ni­kdy by ne­našla svojho princa.“ Se­lena Go­mez

Komentáre