Po­kiaľ sa na­chá­dzaš vo vzťahu, v kto­rom sa ne­do­ká­žeš od svojho par­tnera od­tr­hnúť, ur­čite sa náj­deš v na­sle­du­jú­cich ilus­trá­ciách. Ich  au­to­rom je Kyu-Young Lee, ktorý práve pro­stred­níc­tvom nich zo­bra­zuje jeho vzťah s man­žel­kou.

안녕하세요! 페어가 얼마 남지 않았습니다! 이번에 책 출판 기념을 해서 책 표지 일러스트가 들어간 엽서와 폰 케이스를 추가로 만들었습니다! 일러스트페어에서 두가지다 판매 할 예정이구요! 지난번에 이미지로 보여드렸던 폰케이스가 감사하게도 반응이 좋아서 제작을 하기로했습니다. 하지만 모든 기종을 만들어 나갈수 없기때문에 페어에 방문해주신 분들을 위해 맞춤 제작주문을 받아 가지고 나갈 예정입니다. 페어 방문하시는 분 한에서 원하시는 케이스가 있으시면 자신의 폰기종과 원하는 디자인을 DM을 보내주시면 감사하겠습니다:) 아 그리고 페어에 못오시는 분들을 위해서도 페어가 끝난 후에 따로 주문받아 제작, 배송할 계획입니다! 그때 다시한번 공지해 드리겠습니다! 감사합니다!!:)🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️

A post sha­red by 이규영🇰🇷 (@gy­ung_stu­dio) on

 

zdroj: www.bo­red­panda.com

Komentáre