1. Ho­vo­ríš ta­jom­stvá, o kto­rých si pri­sa­hala, že ich ni­kdy ne­po­vieš.

2. Stal­ku­ješ Ins­ta­gram svojho ex, dáš mu like na všetky fotky a ne­skoro si uve­do­míš, čo si vlastne uro­bila. Rýchlo dáš všade un­like a mod­líš sa, aby si to ne­vši­mol.

3. Za­pneš si fa­ce­time s tvo­jou naj­lep­šou ka­ma­rát­kou a roz­prá­vaš sa o kaž­dom v tvo­jom okolí. Alebo na seba len tak po­ze­ráte..

zdroj: whis­per.com

4. Pre­mýš­ľaš. Prečo to vlastne ro­bíš?

5. Pre­svied­čaš samú seba, že ka­ra­oke je dobrý ná­pad.

zdroj: buzz­feed.com

 

6. Uve­do­míš si, že máš v sebe VEĽA PO­CI­TOV, ktoré do­ká­žeš vy­pus­tiť len KRI­KOM.

7. Spa­mu­ješ Fa­ce­book a Ins­ta­gram.

zdroj: IRunT­he­In­ter­net.com

8. …a po­tom to ráno všetko ma­žeš.

9. Ro­bíme nech­cené fy­zické po­kroky.

zdroj: me­me­cen­ter.com

10. Utrá­caš na Ebay, Alie­x­presse a rôz­nych po­fi­dér­nych es­ho­poch.

zdroj: mcp­hee.com

11. Aj tie naj­ne­po­hodl­nej­šie veci nám prídu kom­fortné..

zdroj: irunt­he­in­ter­net.com

12. Ar­gu­men­tu­jeme o tri­viál­nych ve­ciach, ktoré sú sku­točné dra­ma­tické a v tej chvíli lámu nie­koľko ročné pria­teľ­stvá.

zdroj: giphy.com

13. Pre­ze­ráme si fotky z čias, keď sme boli za­mi­lo­vaní a pred­stie­rame, že nám to ne­chýba.

14. Ku­pu­jeme ďal­šie kolá, akoby pe­niaze ne­mali zmy­sel.

mmm­sim­psons.tum­blr.com

15. Zdie­ľame naše najhbl­šie po­city.

zdroj: buzz­feed.com

16. Pí­šeš svojmu ex.

zdroj: izis­mile.com

17. Za­spá­vame vo ve­rej­ných do­prav­ných pros­tried­koch a bu­díme sa až na ko­neč­nej.

zdroj: pe­op­les­le­e­pin­gon­pub­lic­tran­s­port.tum­blr.com

18. Ro­bíš si do­ko­nalé plány, na ktoré do na­sle­du­jú­ceho dňa za­bud­neš.

19. Po­vieme na­šim ka­ma­rá­tom to, čo si o nich na­ozaj mys­líme.

zdroj: fun­ny­or­die.com

20. Už si ne­pa­mä­tám.

Komentáre