Zá­vä­zok voči nie­komu alebo ur­čité na­via­za­nie sa na nie­koho je dnes brané vše­li­jako. Za­tiaľčo nie­kto by sa naj­rad­šej ni­kdy ne­hr­nul do zá­väz­kov, sú ľu­dia, ktorí po­tre­bujú, aby im bol ich par­tner úplne od­daný.

Správna miera na­via­za­nia sa na toho dru­hého je v zdra­vom vzťahu ne­vy­hnutná. No, čo ro­biť, aby sme s par­tne­rom vy­tvo­rili tak pevný vzťah, ktorý ne­do­káže zni­čiť len tak niečo? Ak máš par­tnera v zna­mení škor­pi­óna, býka, či raka, tak to bu­deš mať o čosi jed­no­duch­šie. Tieto zna­me­nia dá­vajú do vzťahu všetko, a tak je pre nich ľah­šie nie­komu sa za­via­zať. To však ne­zna­mená, žeby sa na­prí­klad s ta­kým vod­ná­rom alebo strel­com ne­dalo mať vzťah. Treba len ve­dieť, aké veci, od neho tieto zna­me­nia vy­ža­dujú.

Ba­ran – spon­tán­nosť a nové veci

Tak rýchlo ako sa ba­ran za­mi­luje, sa vie aj vzdia­liť. Vo vzťahu po­tre­buje ne­us­tále vzru­še­nie. Práve preto by mu mal par­tner do­priať zau­jí­mave zá­žitky, ktoré ob­ná­šajú vždy niečo nové. Ak nechce prísť o člo­veka, na­ro­de­ného v tomto zna­mení, ne­do­voľ aby sa z vášho vzťahu stala mo­no­tónna ru­tina.

Býk – od­da­nosť a zá­vä­zok

Býci ľú­bia ľú­biť a zá­ro­veň byť ľú­bení. Po­kiaľ ide o vy­ža­do­va­nie po­zor­nosti, tak sú v tomto experti. Byť nie­komu za­via­zaný nie je pre býka vô­bec ťažké, pre­tože to má vo svo­jej po­vahe. Od vzťahu oča­káva to, čo má správny vzťah mať, a to: zá­vä­zok, vzá­jomnú snahu, lo­ja­litu a váš­nivý sex.

Blí­že­nec – men­tálnu sti­mu­lá­ciu a spon­tán­nosť

Člo­vek na­ro­dený v tomto zna­mení, ku sebe hľadá par­tnera, ktorý ho do­káže psy­chicky sti­mu­lo­vať. Ta­kého, ktorý ho bude po­sú­vať vpred a mo­ti­vo­vať ho v jeho osob­nom raste. A keďže je živ­lom blí­ženca vzduch, jeho pod­stata sa pre­súva aj do jeho vlast­ností. Po­tre­buje ne­us­tále nové ná­mety ku kon­ver­zá­cii a dob­ro­druž­stvá.

Rak – bez­pe­čie a po­cit do­mova

Na to, aby si si udr­žala raka, mu­síš mu do­priať akýsi po­cit bez­pe­čia a útul­nosti. A po­kiaľ vieš va­riť, tak je to ob­rov­ské plus. Rak ku sebe vždy hľadá ženu, s kto­rou by mo­hol vy­tvo­riť do­mov. Túži po de­ťoch a ro­dine. Preto je ne­vy­hnutné uká­zať mu, že si žena, s kto­rou je to všetko možné.

Lev – slová nák­lon­nosti a po­zor­nosť

Lev je člo­vek, ktorý do­slova zbož­ňuje po­zor­nosť. Takže čím viac jej mu dáš, tým viac ťa bude mi­lo­vať.Vo vzťahu na­vyše po­tre­bujú veľké gestá a slová lásky na to, aby sa cí­tili mi­lo­vaní. Po­kiaľ im toto všetko do­pra­ješ, hravo s te­bou vy­dr­žia.

Panna – spo­ľah­li­vosť a ne­och­vejnú pod­poru

Panna je prav­de­po­dobne naj­me­nej se­becké zna­me­nie z ce­lého zve­ro­kruhu. Po­treby iných sta­via pred svoje vlastné.Naj­väčší dar, aký jej mô­žeš vo vzťahu dať je ten, že sa bu­deš sta­rať o jej po­treby. Bu­deš ju pod­po­ro­vať a uká­žeš jej ba­lans, ktorý je v ži­vote ne­vy­hnutný.

Váhy – bez­pečné miesto, kde sa môže vy­roz­prá­vať a člo­vek, kto­rému môže po­ra­diť

Krása, rov­no­váha a spra­vod­li­vosť. Váhy sú skve­lým par­tne­rom, pre­tože sa stále sna­žia po­cho­piť, prečo sa vecí dejú tak ako sa dejú. Ich em­pa­tia je to, vďaka čomu, sú vzťahy s nimi jed­no­du­ché. Váhy majú však svoju po­trebu vy­jad­ro­vať ná­zory. Mi­lujú, ak môžu nie­komu po­ra­diť. Ak chceš, aby pri tebe člo­vek na­ro­dený v tomto zna­mení os­tal, daj mu mož­nosť pre­ja­viť svoj ná­zor a po­môcť ti, keď to bu­deš po­tre­bo­vať.

Škor­pión – hru a čas na svoje vlastné veci

Škor­pión vníma lásku ako váš­nivú a na­bitú emó­ciami. Na to, aby vo vzťahu ne­vy­hasla is­kra, si radi za­hrajú rôzne ľú­bostné hry. Mi­lujú in­ten­zívne, a tak niet divu, že ob­čas po­tre­bujú čas pre seba. Keď sa stiahnu do svo­jej ulity, treba im ne­chať ich vlastný pries­tor a ne­sna­žiť sa ich na­silu vy­tiah­nuť.

Stre­lec – po­cit slo­body a spo­ločné ak­ti­vity

Keď sa roz­hod­neš ľú­biť strelca, mu­síš si byť ve­domá toho, že ni­kdy ne­bude tak úplne tvoj. Majú svoj vlastný rozum a ni­kdy sa ne­pod­ria­dia nie­komu, kto by sa po­kú­šal zo­brať im ich slo­bodu. Ak mu však uká­žeš, ako dobre mu pri tebe môže byť, bude sa k tebe vra­cať sám a rád. Na to, aby si si udr­žala jeho po­zor­nosť je ne­vy­hnutné stále vy­mýš­ľať nové ak­ti­vity, ktoré bu­dete môcť ro­biť spolu, a vďaka kto­rým bude tvoju spo­loč­nosť vy­hľa­dá­vať.

Ko­zo­ro­žec – službu a pod­poru

Ko­zo­ro­žec je naj­väčší pra­cant z ce­lého zve­ro­kruhu. Je veľmi prak­tický a túto svoju vlast­nosť pre­náša aj do vzťa­hov. Ocení to, ak mu do­ká­žeš ne­jak po­môcť, a tým ušet­riť tro­chu z jeho dra­ho­cen­ného času. Pod­pora v po­dobe toho, že si vy­po­ču­ješ, aký mal dnes deň, či sa mu da­rilo v práci, po­núk­neš mu ma­sáž a ráno uro­biť ra­ňajky, je spô­sob, akým si ho udr­žať.

Vod­nár – sta­bi­lita a slo­boda vy­jad­ro­va­nia

Vod­nár ma srdce na správ­nom mieste. Nie je ťažké ho mi­lo­vať, no môže byť za­stra­šu­júce to, koľko ľudí má on rád. Vod­nári sú známi tým, že sú je­di­neční. Majú svoj vlastný po­hľad na svet a ne­us­tálu po­trebu ne­jako ho vy­lep­šiť. Na to, aby si si tohto člo­veka udr­žal pri sebe je dô­le­žité byť pre neho opo­rou. Akousi ska­lou, ktorá tam bude vždy pre neho. Ni­kdy sa však ne­snaž ho­vo­riť mu, ako sa má sprá­vať alebo kým má byt, pre­tože to je za­ru­čený spô­sob, ako ho stra­tiť.

Ryby – in­ti­mitu a mož­nosť byť zra­ni­teľ­nou

Po­treba pre­po­jiť sa s nie­kým je u rýb veľmi silná. Vy­ža­dujú fy­zickú, men­tálnu, emo­ci­onálnu a spi­ri­tu­álnu in­ti­mitu. Ak si chceš tohto člo­veka udr­žať, buď k nemu ot­vo­rená a ne­boj sa s ním ko­mu­ni­ko­vať o ho­ci­čom. Je to to naj­me­nej od­su­dzu­júce zna­me­nie zo všet­kých. Ak sa mu ot­vo­ríš, aj on sa ot­vorí tebe. Do­praj mu re­špekt a po­cit, že pri­jí­maš každú jeho sú­časť, len takto si ho do­ká­žeš udr­žať.

 

Zdroj: bustle.com

Komentáre