Dať si te­to­va­nie je roz­hod­nu­tie, ktoré si člo­vek väč­ši­nou dô­kladne pre­myslí…ak teda ne­žije vo filme Han­go­ver a nie je v Bang­koku na ulici po pár pi­vách.

Vnú­torný hlas nám ho­vorí o več­nosti tohto po­činu a o po­ten­ci­onál­nej bo­lesti z la­se­ro­vého od­strá­ne­nia, no tiež nám ho­vorí, akú peknú spo­mienku bu­deme mať a ako štý­lovo to vy­zerá. Je lep­šie za­čať v men­šom, ako ni­jak (a to platí aj pri te­to­va­niach). Tieto te­to­va­nia sú ma­ličké a ľahko skry­teľné v prí­pade po­treby a pri­tom veľmi es­te­tické a zau­jí­mavé.

i02r-645x429small-minimalist-tattoo-ideas-inspiration-541__605 small-minimalist-tattoo-ideas-inspiration-411__605 small-minimalist-tattoo-ideas-inspiration-32__605 small-minimalist-tattoo-ideas-inspiration-451__605 small-minimalist-tattoo-ideas-inspiration-551__605 924124_499574820199756_21218897_n 1741930_1652228008353511_1721877136_n 11142308_881556375216581_1519503629_n 11184587_1587523558184306_2029044373_n 11334444_802383709858201_807095502_n 10362153_1378303602459124_893591111_n 928408_736160943067459_1078484811_n 11376412_1003568443009791_247961663_n small-minimalist-tattoo-ideas-inspiration-32__605 tumblr_njzsc6xgYS1tx3jm7o1_1280-645x645 11137959_402826769919663_818565052_n Z7 10995099_1420475311578825_1661014407_n

zdroj: au­tor, fo­to­gra­fie: ig

Komentáre