Jej hlas je uni­kátny a vďaka nemu patrí me­dzi jedny z naj­lep­ších spe­vá­čok na svete.

Za­hviez­dila aj vo filme Va­rieté, v kto­rom ok­rem svo­jich spe­vác­kych schop­ností fa­nú­ši­kom pred­viedla aj tie he­recké. Chris­tina Agu­ilera je do­te­raz po­va­žo­vaná za se­xsym­bol a aj na­priek tomu, že v po­sled­ných ro­koch ne­vy­dala žia­den nový al­bum, stále patrí do ka­te­gó­rie spe­vá­čok, ktoré svo­jím spe­vác­kym ta­len­tom spô­so­bili ošiaľ. Tu je 20 iko­nic­kých ci­tá­tov od Chris­tiny Agu­ilery, ktoré by si mala po­znať.

„Si krásna ne­zá­le­žiac na tom, čo ho­vo­ria os­tatní.“

„Pre teba je to možno len spo­mienka, pre mňa je to sku­toč­nosť.“

„Som ako oceán, pre­tože moje vnútro je ne­smierne hl­boké. Ako­náhle ho za­čneš viac ob­ja­vo­vať, zís­kaš ne­smierne vzácny po­klad.“

„Čer­vený rúž na pery a dobrá vôňa sú pre mňa vr­cho­lom dob­rého out­fitu.“

zdroj: ins­ta­gram.com/xtina

„Ne­mala by som ni­komu ho­vo­riť o svo­jom pô­vode. Po­stačí, ak sama viem, kto som.“

„V tejto chvíli som sin­gle. Mo­jím par­tne­rom je ka­ri­éra.“

„Si prí­liš chudá. Si prí­liš tučná. Ako­koľ­vek som vy­ze­rala, vždy som mu­sela če­liť kri­tike.“

„Mi­lu­jem svoje telo.“

„Moja mama ma na­učila ve­riť v to, že ta­lent je dar a po­žeh­na­nie od Boha.“

„Roz­vod ro­di­čov a ťažké časy v škole for­mo­vali moju osob­nosť a urých­lili moje do­spie­va­nie. Vďaka tomu som bola schopná spl­niť si svoje sny, ktoré by som si za iných okol­ností ne­spl­nila.“

zdroj: ins­ta­gram.com/xtina

„Ne­bo­jím sa za­ris­ko­vať, ni­kdy som sa ne­bála, najmä ak ide o módu.“

„Chcem vy­ze­rať dobre, keď ma ľu­dia zba­dajú.“

„Sna­žím sa tvrdo pra­co­vať a svoje úsi­lie dá­vam fa­nú­ši­kom na­javo pro­stred­níc­tvom vy­stú­pení.“

„Ako­náhle si úspešná, ľu­dia sa ťa po­kú­sia vy­užiť či okla­mať.“

„Ľu­dia ma po­znali ako malé dievča s veľ­kým hla­som.“

„Mys­lia si, že bu­dem pla­kať, no na­opak, keď sa mi niečo ne­vy­darí, sme­jem sa.“

„Mo­jou pr­vou lás­kou bol spev. Ne­mala som čas na chlap­cov.“

„Je na­ozaj skvelé, ak si sto­jíte za nie­čím, v čo na­ozaj ve­ríte, do­konca aj vtedy, keď máte pre svoj cieľ za­nie­te­nie.“

„Mi­lu­jem ženy. Sú ne­smierne at­rak­tívne.“

Komentáre