Aké je to mať v sebe in­tro­verta aj ex­tro­verta? Nie­kedy dosť ná­ročné.

Ľu­dia, ktorí majú spo­lo­čen­skú po­vahu, radi trá­via čas v spo­loč­nosti iných ľudí, sú pria­teľ­skí a ot­vo­rení kaž­dému, no zá­ro­veň sú veľmi pla­chí a in­tro­vertní, to majú há­dam naj­ťaž­šie. Je to akoby v nich sú­pe­rili dve rôzne po­vahy, pri­čom raz vy­hrá jedna, raz druhá. A v týchto prob­lé­moch sa spozná na­ozaj každý, kto patrí do tejto sku­piny ľudí.

#1 Nie ste anti-so­ciálny, len si radi vy­be­ráte, kto vám bude ro­biť spo­loč­nosť.

#2 Ne­pat­ríte do tej sku­piny ľudí, ktorá má veľa ka­ma­rá­tov. Máte ich len nie­koľko, no na dru­hej strane sú to tí praví pria­te­lia na ži­vot a na smrť.

#3 Aj keď ste radi v spo­loč­nosti ľudí, nie­kedy na vás príde jed­no­du­cho taká „únava“ a do­slova z mi­núty na mi­nútu máte silnú túžbu od­ísť do­mov a s ni­kým ne­pre­ho­vo­riť na­sle­du­jú­cich nie­koľko ho­dín.

#4 Ak sa už vy­be­riete na ne­jakú párty, dáte do toho všetko. Uží­vate si ju na ma­xi­mum, tan­cu­jete na sto­loch a vl­níte sa v rytme do sko­rých ran­ných ho­dín.

#5 …A po ta­kejto oslave po­tre­bu­jete mi­ni­málne tri dni bez ci­vi­li­zá­cie na to, aby ste sa dali do­kopy.

unsp­lash.com

#6 Mies­tami máte nut­ka­nie pri­ho­vo­riť sa len tak nie­komu cu­dziemu, no po­tom zá­pa­síte sami so se­bou, či by ste to mali uro­biť, alebo rad­šej nie.

#7 Ro­bíte všetko preto, aby ste sa vy­hli ľu­ďom, ale po­tom, keď sa s nimi stret­nete, ro­bíte všetko preto, aby ste s nimi boli čo naj­dl­h­šie. Je to proste pa­ra­dox.

#8 Každý chla­pec, ktorý sa na vás usmeje, je pre vás ten pravý.

#9 Máte dni, keď chcete na so­ciál­nych sie­ťach stále niečo zdie­ľať, pri­dá­vať nové fotky alebo sta­tusy, a po­tom sú tu dni, kedy by ste si naj­rad­šej zru­šili všetky účty, len aby o vás ni­kto nič ne­ve­del.

#10 Máte po­trebu kaž­dému po­má­hať a ne­jako ho pod­po­riť, no často ste to vy, kto po­tre­buje ne­jakú radu.

#11  Pred­tým, než máte vy­stú­piť pred ur­či­tou sku­pin­kou ľudí, sa bo­jíte, máte trému a bolí vás bru­cho. Ale ako­náhle za­čnete roz­prá­vať, cí­tite sa ako ryba vo vode.

#12 Ni­kdy ne­viete, kde sa máte za­ra­diť, pre­tože mies­tami sa sprá­vate ako in­tro­vert a mies­tami ako ex­tro­vert.

unsp­lash.com

#13 Nech­cete byť stre­do­bo­dom po­zor­nosti, ale zá­ro­veň chcete, aby si vás os­tatný vší­mali. Aby si vás vší­mali trošku viac. Ale nie prí­liš.

#14 Me­dzi vaše na­job­ľú­be­nej­šie miesta pat­ria rôzne ka­viar­ničky, kde ste síce ob­klo­pení ľuďmi, ale zá­ro­veň máte do­sta­tok pries­toru pre seba.

#15 Ste od­vážni a pus­tili by ste sa do ka­de­čoho – ale len v prí­pade, že nie­kto ide s vami. Po­tre­bu­jete ho tam, len tak, pre is­totu.

#16 Trvalo vám to na­ozaj dlho, než ste ko­nečne prišli na to, že ste pla­chí, ti­chí a trošku hanb­liví. Do­vtedy ste si mys­leli, že je s vami niečo v ne­po­riadku.

#17 Te­le­fo­náty sú pre vás smrť. Rad­šej by ste ese­mes­ko­vali ako o dušu, ale te­le­fo­no­va­nie nie. To nie je pre vás.

#18 Ste slo­bodná ne­zá­vislá osoba, ktorá si užíva di­voký ži­vot. Ale, len tak to de­via­tej alebo de­sia­tej, po­tom už máte radi po­hod­lie svo­jej vlast­nej po­stele.

zdroj: thought­ca­ta­log

Komentáre