Vzťahy sú ťažké. Man­žels­tvo je ešte ťaž­šie. Ale ur­čite nie pre kaž­dého, pre­tože na svete exis­tuje veľa ľudí a ja som sa stretla aj s tými, kto­rých vzťah bol na­ozaj ten pravý a ich láska vy­dr­žala dlhé roky. 

Preto ti s ra­dos­ťou pri­ná­šam tento člá­nok, v kto­rom sa do­zvieš, čo mu­síš uro­biť, aby tvoj vzťah bol na­ozaj trvalý, všetko pre­ko­nal a bol po­sledný. No ur­čite tu nie sú všetky veci, pre­tože to by bolo na dl­h­šie, vzťah je aj o tom, že ty sama mu­síš zis­tiť, čo ro­biť a čo nie. 

Od­pusť sebe aj jemu – od­pus­te­nie je cesta k tomu, aby ste sa pre­niesli cez mi­nu­losť, cez krivdy, ktoré sa stali, ale aj omyly, ktoré ste uro­bili.

Buď dob­rou po­slu­cháč­kou – snaž sa vždy vy­po­čuť svojho par­tnera, pre­tože iba ak ho bu­deš po­čú­vať, bu­deš mu roz­umieť.

Snaž sa rásť – osobne, ka­ri­érne, vzťa­hovo. Rast a pl­ne­nie svo­jich snov je veľmi dô­le­žité pre na­pre­do­va­nie.

Pris­pô­so­buj sa – vzťah je veľmi ve­ľa­krát aj o tom, že mu­síš uro­biť kom­pro­mis. Neb­ráň sa tomu, pre­tože to bu­deš len kom­pli­ko­vať a ne­skôr si to vy­čí­tať.

Roz­ví­jajte spo­ločné zá­ujmy – len tak vy­lep­šíte svoj vzťah. Snaž sa trá­viť čas so svo­jím pria­te­ľom ak­tívne a pod­po­rujte sa v zá­uj­moch na­vzá­jom.

Spoz­ná­vajte no­vých ľudí – ľu­dia v ži­vote sú veľmi po­trební, každý je­den člo­vek vás môže na­učiť niečo iné, niečo pros­pešné pre vzťah alebo aj to, čo ro­biť, ak nech­ceš, aby to do­padlo zle.

Cvič – cvič a sta­raj sa o seba. Byť vo vzťahu a byť aj fy­zicky zdravá je veľmi pros­pešný krok.

Spoz­ná­vajte na­vzá­jom seba sa­mých – často sa spolu roz­prá­vajte o všet­kom, čo vás na­padne. Po­deľte sa o zá­žitky, ktoré sa vám stali a trávte spo­ločne as­poň 30 mi­nút denne v po­koji.

Pri­pusti si, že sa ob­čas mý­liš – ne­mu­síš mať pravdu za­kaž­dým, nauč sa pri­znať si chybu. Ni­kto nie je do­ko­nalý.

Osla­vujte úspe­chy – aj tie malé aj tie veľké. Náj­dite si vždy čas na oslá­ve­nie nie­čoho, čo vám pri­nieslo úspech.

Prek­va­pujte je­den dru­hého – kúp mu dar­ček, pri­prav ve­čeru alebo choďte na ve­čeru. Pros­peje vám to.

Roz­prá­vajte sa o sexe – sex je dô­le­ži­tou sú­čas­ťou kaž­dého vzťahu a je správne roz­prá­vať o tom, čo sa ti páči a čo nie.

Je v po­riadku mať ta­jom­stvo – ne­mu­síš po­ve­dať všetko tvojmu pria­te­ľovi. Ak by o tebe všetko ve­del, bola by to nuda a ne­mal by na tebe čo ob­ja­vo­vať.

Mysli na to, že ste si rovní – ne­zá­leží na to, kto za­rába viac pe­ňazí alebo kto má lep­šiu prácu. Ste si rovní a ne­za­bú­daj na to.

Po­vedz mu kom­pli­ment – na krajší deň alebo len tak, pre­tože ho mi­lu­ješ a to utu­žuje vzťahy.

Ne­za­bú­daj ho­vo­riť ďa­ku­jem – mu­síš ve­dieť byť vďačná za všetko, čo robí tvoj pria­teľ a ne­brať niečo ako sa­moz­rej­mosť.

 

Zdroj: https://thought­ca­ta­log.com

Komentáre