Mu­žom sa pá­čia kla­sické veci ako dlhé vlasy, štíhla po­stava či nor­málny pre­jav, no sú aj veci, o kto­rých sa ne­ho­vorí, pre­tože sa po­va­žujú za ma­lič­kosti, no pri­tom pre nich sú veľmi dô­le­žité. 

1, Úsmev. Mu­žom sa veľmi páči úp­rimný úsmev ženy, ktorá je prí­jemná a milá.

2, Od­ha­lené nohy. Pekné nohy v sukni alebo v kra­ťa­soch.

3, Keď majú po­cit, že si ich mi­lenka, no aj naj­lep­šia ka­ma­rátka zá­ro­veň.

4, Keď vi­dieť, že je so se­bou dievča spo­kojné, no hanb­livá.

5, Chrap­ľavý hlas.

6, Keď dievča nor­málne po­vie, že nemá Ins­ta­gram, pre­tože jej to ne­príde pod­statné.

7, Keď má dievča mi­kinu.

8, Ženy, ktoré no­sia voľne roz­pus­tené vlasy.

zdroj: unsp­lash.com

9, Keď má žena skrytý ta­lent alebo sa niečo ve­nuje dl­ho­dobo a baví ju to.

10, Žena, pri kto­rej cíti, že bude mať vo vzťahu is­totu.

11, Keď sa žena smeje na­hlas, no milo.

12, Mierna ne­mo­tor­nosť a hanb­li­vosť.

13, Keď muž zistí, že má spo­ločnú zá­ľubu s diev­ča­ťom.

14, Keď má žena pekné biele rovné zuby.

15, Keď má dlhé a chudé prsty.

16, Keď sa do­zvie, že žena vie na­rá­bať s pe­niazmi.

Komentáre