Každý z nás sa raz ocitne v mo­mente, kedy sa cíti úplne na dne. Má po­cit akoby sa mu všetko rú­calo a každý išiel proti nemu. Je to nor­málne, to je predsa ži­vot. Ob­čas je­diné, čo ta­kýto člo­vek po­tre­buje je po­cho­pe­nie, ino­kedy zas silu a pod­poru. Mno­ho­krát sa stane, že ľu­dia okolo nás nám ne­majú zá­u­jem po­môcť a my sa zrazu ocit­neme v strede tma­vej uličky bez štipky ná­deje. Vtedy však mu­síme sami zo­dvi­hnúť zo dna a uká­zať všet­kým na­okolo, že sme sil­nejší než sa na prvý po­hľad zdá. Ni­kdy ni­komu ne­dajte na­javo, že tr­píte, pre­tože to budú po­kla­dať za úspech a bude ich to te­šiť. Stále si pa­ma­tajte, že ste sil­nejší než sa na prvý po­hľad zdá, a že zvlád­nete prejsť aj tými naj­ťaž­šími chví­ľami. Hoci aj úplne sami.

Tý­mito 16 ci­tátmi vám chcem do­dať silu, vy­trva­losť a pre­sved­če­nie, že si do­ká­žete prejsť aj tým naj­ťaž­ším, nech je to už čo­koľ­vek, a tvrdo si ísť za svo­jimi snami.

,,Ne­mô­žeš sa vrá­tiť na za­čia­tok a zme­niť, ako to za­čalo, ale mô­žeš ke­dy­koľ­vek za­čať od­znova a zme­niť ko­niec.“  – C. S. Le­wis

„Sú bo­lesti, v kto­rých člo­vek iba sám si môže po­môcť, a silné srdce sa chce iba na svoju silu spo­ľa­hnúť.“ – W. Sha­kes­pe­are
„Chcem mať od­vahu – zme­niť veci, ktoré zme­niť mô­žem. Chcem mať silu – uniesť veci, ktoré sa zme­niť ne­dajú. Chcem mať múd­rosť – ve­dieť jedno od dru­hého od­líši.“  – Ne­známy au­tor
unsp­lash.com

Ne­maj strach. Máš na to!

„Ži­vot ne­pozná okam­žité rie­še­nia. Po­zná len akúsi ne­ocha­bu­júcu silu. Je treba v ňu uve­riť a rie­še­nie sa do­staví samo.“ – A. de Saint Exu­péry

„Dô­vera je od­vaha a ver­nosť je sila.“ – M. von Eb­ner-Es­chen­bach

„Sila ne­po­chá­dza z ví­ťazs­tiev. Vaše boje vás zo­sil­ňujú. Keď pre­ko­ná­vate ťažké pre­kážky a ne­vzdáte to, to je ozaj­stná sila.“ – A. Sch­war­ze­ne­ger
,,Pre­kážky sú tie obá­vané veci, ktoré zba­dáte, keď od­vrá­tite zrak od svojho cieľa.“ – H. Ford
,,Snaha je sna­hou iba vtedy, keď to za­čína bo­lieť.“ – J. Or­tega Gas­set

Vždy vstaň o je­den raz viac…

,,Sú dva druhy ne­spo­koj­nosti: ne­spo­koj­nosť, ktorá pra­cuje, a taká, ktorá za­la­muje ru­kami. Prvá do­siahne to, čo chce, druhá stratí, čo má.“ – J. Or­tega Gas­set
,,Strach z rany, je už rana.“ – Ano­nym
,,Mô­žeš mať všetko, za čo si ochotný bo­jo­vať.“ – J. Chan
,,Ne­choď tam, kam ve­die cesta. Na­miesto toho choď tam, kde žiadna nie je a za­ne­chaj stopu.“ – R. W. Emer­son
,,Jazva má pev­nej­šie tka­nivo, než zdravá koža. Spoz­naj svoju silu a choď ďa­lej.“ – H. Rol­lins
,,Ty sám buď tou zme­nou, ktorú tú­žiš uzrieť vo svete!“ – M. Ghándí
,,Vo chvíli, keď sa ľu­dia roz­hodnú če­liť prob­lému, zis­tia, že sú omnoho schop­nejší, ako si mys­leli.“ – P. Co­elho
,,Člo­vek sa ne­utopí preto, lebo sa po­norí, ale preto, že zo­stane pod vo­dou.“ – P. Co­elho

 

Komentáre