Ur­čite aj ty po­znáš vtipné ob­rázky o Ni­kole alebo o tom, že si bo­hatá, ak vlast­níš maslo. EMEFKA nás baví každý deň! Pre­tože žiadna stránka ne­do­káže dať toľko zá­bavy člo­veku, ako dá len EMEFKA člo­veku!

Roz­hodla som sa uká­zať ti tie naj­vtip­nej­šie po­sty, ktoré ti za­ru­čene zdvihnú kú­tiky sme­rom na­hor.

Prí­jemnú zá­bavu! 😉

Komentáre