Láska je láska…

1. Spo­ločné vlast­nosti

Aj keď je známe tvr­de­nie, že pro­ti­klady sa pri­ťa­hujú, sami mô­žeme dobre ve­dieť, že to tak cel­kom ne­fun­guje. Aj via­ceré štú­die do­kla­dujú opak tohto tvr­de­nia. Ľu­dia s rov­na­kými vlast­nos­ťami si lep­šie roz­umejú a majú sa spolu o čom roz­prá­vať.

2. Po­dob­nosť s ro­di­čom

Ho­vorí sa, že otec je dcé­rina prvá láska. Vraj ženy pri­ťa­hujú muži po­dobní nášmu ot­covi, či v prí­pade mu­žov, ženy po­dobné ich matke. A môže ísť len o úplne de­taily akými je farba vla­sov či očí.

3. Výška

Najmä pri mu­žoch vraj zá­leží na ich výške. Ženy sa cí­tia lep­šie a bez­peč­nej­šie s mu­žom, ktorý je od nich vyšší. No ne­musí to pla­tiť o kaž­dom.

being-tallimg: Pin­te­rest

4. Dí­va­nie sa do očí

Via­cero štú­dií tvrdí, že po­ze­ra­nie sa do očí je­den dru­hému viac ako 2 mi­núty spô­so­buje vzá­jomné okúz­le­nie. A platí to najmä pri ľu­ďoch, ktorí sa pred­tým ne­poz­nali.

5. Vôňa

Nejde o par­fém, ktorý si kú­pite v dro­gé­rii. Ide o vašu osobnú a veľmi špe­ci­fickú vôňu.

6. Spo­ločné dob­ro­druž­stvá

Za­žite spolu tro­cha ad­re­na­línu. Jed­ným z psy­cho­lo­gic­kých pô­vo­dov lásky je aj ad­re­na­lí­nový zá­ži­tok.

7. Zau­jí­mavé rande

Keď spolu dvaja ľu­dia nejdú len na oby­čajnú ve­čeru, ale skú­sia niečo nové, vždy je to zau­jí­ma­vej­šie.

8. Vi­dina lu­xusu

Najmä ženy očarí, ak muž vlastní ne­jaký apart­mán alebo chatu. Možno preto, lebo sa u nich za­pojí fan­tá­zia alebo sa len po­te­šia, že je chlap dobre za­bez­pe­čený. Aj nóbl sta­tus pri­ťa­huje. Te­raz ne­ho­vo­ríme o zla­to­kop­kách, ale každá žena pre­fe­ruje skôr muža s kra­va­tou ako muža s no­ha­vi­cami na pol za­dku.

9. Pes

Naj­lepší pria­teľ člo­veka vie byť ná­po­mocný aj pri hľa­daní lásky. Mi­lov­ní­kov psov si ur­čite pri­tiahne každý psíč­kar a to, že sa do­káže člo­vek po­sta­rať o psa ho­vorí niečo aj o jeho cha­rak­tere.

man-with-his-dogimg: 3mil­li­on­dogs.com

10. Ne­prí­jemný prvý zá­ži­tok

Často sa stáva, že ľu­dia majú ten­den­ciu za­ľú­biť sa do ľudí, ktorí si ich ne­zís­kali pri pr­vom za­sad­nutí. Možno práve to druhé stret­nu­tie a okúz­le­nie, zma­za­nie pr­vých pred­sud­kov, je to, čo ľudí pri­tiahne k oča­re­niu a ne­skôr k láske.

11. Čer­vená

Podľa psy­cho­ló­gov je nie­len sexy a prí­ťaž­livá, ale do­dáva aj se­ba­ve­do­mie a uka­zuje silnú osob­nosť. Ne­zna­mená, sa­moz­rejme, že ak si nie­kto ob­le­čie čer­vené tričko, opačné po­hla­vie bude mať hneď mo­týle v bru­chu, no možno za­čnú lie­tať ľah­šie…

12. Úsmev

Úsmev je ná­kaz­livý po­dobne ako smiech. Vedci zis­tili sú­vis­losť me­dzi prí­ťaž­li­vos­ťou a šťas­tím. Usmie­vavý člo­vek vy­ža­ruje po­zi­tívnu ener­giu a druhá osoba sa tak cíti lep­šie a prí­jemne.

keep-smiling1img: Pin­te­rest

13. Chô­dza

Vraj aj po­dobné tempo chô­dze patrí k psy­cho­lo­gic­kým dô­vo­dom na lásku. Na­prí­klad, keď sa spolu dvaja ľu­dia len tak po­maly pre­chá­dzajú a ni­kam sa ne­po­náh­ľajú…

14. Hudba

Možno preto sú hu­dob­níci takí prí­ťaž­liví. Podľa psy­cho­ló­gov hudba do­káže aj se­xu­álne sti­mu­lo­vať. Prí­jemné rytmy, spo­ločný ta­nec a láska je na svete.

15. Fúzy a brada

Jed­ným z hlav­ných ciest k za­ľú­be­niu žien podľa psy­cho­ló­gov sú fúzy či brada na mu­žovi. Štú­die uka­zujú, že po­riadne str­nisko na tvári je pre väč­šinu žien ne­odo­la­teľné.

zdroj: ve­de­lis­teze.sk, ti­tulná foto: tum­blr.com

Komentáre