Nik by sa ne­mal han­biť za svoje jazvy. Pri­po­mí­najú nám, aké sme boli silné a čo sme si pre­žili. Ba práve na­opak, jazvy sú osla­vou toho, že ži­jeme. Prečo ich teda ne­pre­me­niť na niečo nád­herné? Dnes je veľa umel­cov, ktorí do­kážu jazvu pre­me­niť na nád­herné ume­lecké dielo. Tu je 15 uká­žok, ako to na­prí­klad môže vy­ze­rať.

1. Dlhá jazva pod reb­rom pre­me­nená na vet­vičku, pri­čom vy­zerá ako by tam mala byť

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: ins­ta­gram/@sty­lis­te­di­tion/

2. Ženy, ktoré po­ra­zili zá­kernú cho­robu a pre­me­nili to v niečo krásne

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: ins­ta­gram/@sop­hy­hol­land

3. Rov­nako ako aj táto žena

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: ins­ta­gram/@sec­re­tary925

4. Nie­ktoré sú veľmi ná­pa­dité

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: ins­ta­gram/@char­lot­teg­latt_tat­toos

5. Ďal­šia úžasná žena, ktorá sa ne­hanbí za to, čím si pre­šla

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: ins­ta­gram/@ne­ssaaa_
6. Hl­boká kru­ho­vitá jazva pre­me­nená v ružu

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: ins­ta­gram/@har­ring­ton­tat­too
7. Aj takto sa dá za­kryť jazva po ope­rá­cii chrb­tice

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: ins­ta­gram/@jes­si­ca­chan­ner
8. Hľa­dala by si v tomto te­to­vaní jazvy po ra­ko­vine pr­s­ní­kov?

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: ins­ta­gram/@hon­rod­ri­guez
9. Z ne­prí­jem­nej spo­mienky na temné ob­do­bie sa rá­zom pre­miest­niš do ru­žo­vej záh­rady

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: ins­ta­gram/@nan­cy­xing_tat­too
10. Úžasne Van Gog­hove dielo na jaz­vami po­sia­tom zá­pästí

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: ins­ta­gram/@uschi_tre­mus­chi­ink
11. Kvety sú vždy dob­rou voľ­bou

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: ins­ta­gram/@stel­latxt­too
12. Tvoja jazva ne­de­fi­nuje to, kým si

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: ins­ta­gram/@ben­tn­jen­sen
13. Jed­no­du­chá ele­gan­cia sa hodí vždy

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: ins­ta­gram/@ge­e­ha­wkes­tat­too
14. Pre­miet­nu­tie vnú­tor­nej bo­lesti do te­to­va­nia

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: ins­ta­gram/@hen­ja­fin
15. Pre mi­lov­ní­kov Hviezd­nych vo­jen

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: ins­ta­gram/@fla­via.da­ed­ra­tat­too

Zdroj: po­we­rof­po­si­ti­vity.com

Komentáre