Nie­kedy po­tre­bu­jeme po­čuť radu, ktorá nás na­kopne a dodá nám od­vahu a pri­tom ne­musí byť vô­bec kom­pli­ko­vaná. Nie­ktoré rady môžu zme­niť ži­vot. A možno práve toto sú tie, ktoré ti v tom po­môžu.

1, Je ou­kej byť nie­kedy vy­čer­paná. Všetky sa s tým stre­tá­vame. Daj si pauzu od všet­kého a všet­kých. Každý máme právo na nové za­čiatky.

2, Buď milá. Je to naj­lac­nej­šia in­ves­tí­cia, ktorá sa ti vráti viac­ná­sobne. Ver mi.

3, Ak sa ti niečo ne­páči na tvo­jom ži­vote, zmeň to.

4, Ne­mí­ňaj viac pe­ňazí, ako máš.

5, Ne­po­ze­raj sa do zrkadla, ak máš po­ve­dať na seba niečo ne­pekné.

6, Nos len to, v čom sa cí­tiš po­hodlne a sama se­bou.

7,  Ces­tuj. Spoz­naj no­vých ľudí a nové kul­túry.

8, Každý ko­niec je nový za­čia­tok.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (1)
zdroj: we­he­ar­tit.com

9, Pi a jedz, čo chceš. Ži­ješ len raz. Sa­moz­rejme ne­ho­vo­rím, aby si išla do ex­tré­mov, no váž si seba a ne­snaž sa stále s nie­kým po­rov­ná­vať.

10, Nájdi si vá­šeň, pre ktorú sa oplatí žiť.

11, Ob­klo­puj sa dob­rými ľuďmi, ktorí ti dajú po­zi­tívnu ener­giu.

12, Stoj pri tých, ktorí stoja pri tebe.

13, Sta­raj sa o svoje psy­chické a fy­zické zdra­vie. Je to dô­le­ži­tej­šie, ako si mys­líš.

14, Šetri jed­lom – je prí­liš vzácne.

15, Ak rie­šite ne­jakú hádku vo vzťahu, pa­mä­taj si, je to ty a tvoj par­tner ver­zus prob­lém. Nie ty ver­zus tvoj par­tner.

Komentáre