Ho­vorí sa, že sme tým, čo jeme.

„Nech váš po­krm je va­šim lie­kom, a váš liek va­šim po­kr­mom“ – Hip­poc­ra­tes

Jedlo je pre ži­vot ne­vy­hnutné, do­dáva nám po­trebné ži­viny a ener­giu pre správne fun­go­va­nie nášho tela. Má­lo­kto si však uve­do­muje, že to, čo pri­jí­mame v na­šej strave sa od­ráža na na­šom zdraví, vý­zore či ná­lade. Na­vyše ním do­ká­žeme ovplyv­niť aj naše se­xu­álne li­bido. Toto je 15 vecí, ktoré ho do­káže na­kop­núť.

1. Us­trice

Us­trice sú spá­jané s chu­ťou na sex už od ne­pa­mäti. Na­vyše sú na­bité množ­stvom mi­ne­rá­lov, a to na­prí­klad: dras­lí­kom, váp­ni­kom, že­le­zom, hor­čí­kom, zin­kom plus ob­sa­hujú vi­ta­mín B12 a pro­te­íny. Ich kon­zu­má­cia ochra­ňuje naše srdce, po­sil­ňuje imu­nitný sys­tém, po­máha pre­kr­vo­va­niu, po­sil­ňuje kosti a na­ko­páva li­bido. Vedci zis­tili, že us­trice sú bo­haté na ami­no­ky­se­liny, ktoré u mu­žov zvy­šujú pro­duk­ciu tes­tos­te­rónu a u žien pro­ges­te­rónu, čo sú hor­móny zod­po­vedné za naše se­xu­álne chute.

2. Čo­ko­láda

Ne­po­znám člo­veka, ktorý by ju ne­mi­lo­val. Te­raz máš na­vyše ďalší dô­vod na jej kon­zu­má­ciu. Čo­ko­láda je to­tiž vý­bor­ným af­ro­di­zia­kom. Pod­mien­kou je, že musí ob­sa­ho­vať viac než 70% ka­kaa, a presne taká ob­sa­huje že­lezo, hor­čík, meď, man­gán, fos­for, se­lén a zi­nok. A práve po­sledný me­no­vaný má za ná­sle­dok zvý­še­nie tvo­jej se­xu­ál­nej chuti. Štú­dia vy­ko­naná na 163 že­nách po­tvr­dila, že čo­ko­láda má vý­borné psy­chické aj bio­lo­gické účinky na žen­skú se­xu­alitu.

View this post on Ins­ta­gram

🤗🤗🤗

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

3. Šaf­rán

V ob­chode sa jeho ceny špl­hajú vy­soko, no keď si uve­do­míš všetky jeho po­zi­tívne účinky na zdra­vie, po­cho­píš, prečo je tomu tak. Ok­rem toho, že je bo­ha­tým zdro­jom dras­líka, váp­nika, hor­číka, že­leza, ob­sa­huje aj vi­ta­mín A, B6 a C. Zmier­ňuje prí­znaky dep­re­sie, čo úzko sú­visí s li­bi­dom.  Muži, ktorí po­ží­vali šaf­rán mali podľa štú­die sil­nej­šiu erek­ciu. Že­nám sa zvý­šilo li­bido, lub­ri­ká­cia a zní­žila sa bo­les­ti­vosť pri sexe.

4. Pis­tá­cie

Pis­tá­cie sú vy­ni­ka­jú­cim snac­kom. Sú veľmi chutné a na­vyše zdra­viu pros­pešné. Po­má­hajú ľu­dom s re­duk­ciou hmot­nosti, a to vďaka ich vy­so­kému ob­sahu vlák­niny a pro­te­ínov. Podľa jed­nej štú­die, mu­žom, ktorí kon­zu­mo­vali 100 g pis­tá­cii denne, sa zlep­šil tok krvi do to­po­ri­vých te­lie­sok, ktoré sú zod­po­vedné za erek­ciu.

5. Se­novka grécka

Po­ču­ješ to slovo pr­vý­krát? Ak áno, tak by si ju mala ur­čite za­ra­diť do svojho je­dál­nička. Se­novka grécka je po­va­žo­vaná za jednu z naj­star­ších kul­túr­nych plo­dín. Nájsť ju mô­žeš vo forme rôz­nych vý­ži­vo­vých do­pl­n­kov. Zvy­šuje u mu­žov tes­tos­te­rón, ktorý ako už dobre vieme, pod­po­ruje chuť na sex. Na ženy má veľmi po­dobný úči­nok.

6. Vodný me­lón

Ob­sa­huje málo ka­ló­rií a veľa dras­líka, hor­číka, vi­ta­mínu A, C a iných ži­vín. Po­máha hyd­ra­to­vať, pred­chá­dzať vzniku ra­ko­viny, po­sil­ňuje srdce, zni­žuje oxi­dačný stres a tlmí zá­paly. Vedci z Te­xas A&M Uni­ver­sity zis­tili, že vodný me­lón má po­dobné účinky ako viagra. Ako je to možné? Toto ovo­cie ob­sa­huje množ­stvo an­ti­oxi­dan­tov ako ly­ko­pén, be­ta­ka­ro­tén a cit­ru­lín. Ten je ne­skôr pre­me­nený na l-ar­gi­nín, ktorý pod­po­ruje krvný obeh, zvy­šuje li­bido a po­máha mu­žom do­siah­nuť sil­nej­šiu erek­ciu.

7. Čer­vené víno

Ho­vorí sa, že dávka ur­čuje jed. Je roz­diel, či vy­pi­ješ li­ter vína, alebo je­den po­hár. V dru­hom prí­pade má čer­vené víno po­zi­tívne účinky na zdra­vie. U žien na­po­máha k lep­šej lub­ri­ká­cii a po­máha krv­nému obehu, to zna­mená, viac krvi v ob­lasti po­hlav­ných or­gá­nov.

8. Špar­gľa

Mnoho ľudí si ne­uve­do­muje, ako do­káže špar­gľa zvý­šiť li­bido a po­sil­niť se­xu­álne fun­kcie. Fo­lát ob­sia­hnutý v nej, po­máha zvy­šo­vať pro­duk­ciu his­ta­mínu, ktorý je dô­le­žitý pre zdravý se­xu­álny ape­tít u mu­žov a žien.

9. Figy

Sú chutné a na­vyše aj zdravé! Figy majú silný an­ti­oxi­dačný úči­nok, po­má­hajú pred­chá­dzať rôz­nym ty­pom ra­ko­viny, vy­ka­zujú an­ti­bak­te­riálne a an­ti­my­ko­tické účinky. Práve ich vy­soký ob­sah zinku a hor­číka môže za to, že sú za­ra­dené v tomto zo­zname. Po­má­hajú pro­duk­cii po­hlav­ných hor­mó­nov a tým sa po­die­ľajú aj na zvy­šo­vaní li­bida.

View this post on Ins­ta­gram

Wanna cuddle? @gr­lwith­bangs

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

10. Šťava z gra­ná­to­vého ja­blka

Táto šťava ob­sa­huje tri­krát viac an­ti­oxi­dan­tov ako čer­vené víno! To už je čo po­ve­dať. Me­dzi množ­stvo po­zi­tív­nych účin­kov patrí aj pre­ven­cia Alz­he­i­me­ro­vej cho­roby, ra­ko­viny, či zlep­še­nie trá­ve­nia. Štú­die uká­zali, že ľu­dia, ktorí pili šťavu z gra­ná­to­vého ja­blka mali vyš­šie hod­noty tes­tos­te­rónu. Na­vyše má táto šťava vplyv na zlep­še­nie ná­lady a re­duk­ciu stresu, ktoré tiež v ne­po­sled­nom rade môžu za našu nechuť k sexu.

11. Špe­nát

Čo tak dať si špe­nát? O jeho po­zi­tív­nom vplyve na zdra­vie sa už toho na­pí­salo mnoho. Čo ho však robí af­ro­di­zia­kom? Špe­nát ob­sa­huje l-ar­gi­nín, ami­no­ky­se­linu, ktorá zlep­šuje krvný obeh a hrá dô­le­žitú úlohu v zdra­vej se­xu­ál­nej fun­kcii nášho tela. U mu­žov s prob­lé­mami erek­cie, jeho kon­zu­má­cia spô­so­buje sig­ni­fi­kantné zlep­še­nie. Na­vyše sa vy­užíva aj ako liek pri zväč­šení pros­taty.

12. Zá­zvor

Zá­zvor ti po­môže nie­len pri pre­c­hlad­nutí a chrípke! Pri­dať do svojho jedla ho mô­žeš aj pred oča­ká­va­nou náv­šte­vou svojho par­tnera. Zá­zvor zvy­šuje hla­dinu tes­tos­te­rónu v krvi a tým zlep­šuje li­bido.

13. Mäso

Ak si mi­lov­ní­kom mäsa, tak pre teba máme dobrú správu. Mäso je to­tiž skve­lým zdro­jom zinku, rov­nako ako aj ďal­šie po­tra­viny spo­me­nuté v tomto článku. Na­vyše ob­sa­huje veľa pro­te­ínov, ktoré sú tak­tiež zod­po­vedné za tvoj se­xu­álny ži­vot. Na­vyše je vý­bor­ným zdro­jom l-cit­ru­línu, ktorý je v na­šom tele kon­ver­to­vaný na l-ar­gi­nín, a ten pod­po­ruje krvný obeh.

14. Chili pap­ričky

Pap­ričky majú ob­rov­ský po­ten­ciál zmier­ňo­vať bo­lesť, pod­po­ro­vať chud­nu­tie, a zvy­šo­vať li­bido. Práve to je nimi pod­po­ro­vané na rov­na­kom prin­cípe ako os­tatné jedlá tohto zo­znamu – a síce, cez zvý­šenú pro­duk­ciu tes­tos­te­rónu.

15. Káva

Káva, buď za­vr­ho­vaná alebo zbož­ňo­vaná. Nech už je tvoj ná­zor na ňu aký­koľ­vek, jedno sa jej musí uznať. Je pros­pešná pre zdra­vie. Pod­po­ruje fun­kciu mozgu, po­máha re­du­ko­vať váhu a na­vyše zlep­šuje chuť na sex, a to hlavne u žien. Vedci z Sout­hwes­tern Uni­ver­sity zis­tili, že ko­feín zvy­šuje se­xu­álne li­bido žien. Zis­tili, že skra­cuje čas, kedy sa po­tkany sa­mi­čieho po­hla­via, ktoré mali po­hlavný styk s po­tkanmi, opä­tovne vrá­tia k sam­com. Treba však po­dot­knúť, že po­tkany ne­pijú kávu, a teda ne­majú ná­vyk na ko­feín. Preto je tento efekt vý­raz­nejší u ľudí, ktorý si ju do­prajú raz za čas.

 

Zdroj: ihe­ar­tin­tel­li­gence.com

Komentáre