Byť mat­kou je síce skvelé, ale nie­kedy to so se­bou pri­náša značné ťaž­kosti…V dvad­sať­päťke je pre nie­ktoré ženy ma­ter­stvo ho­to­vou noč­nou mo­rou. Za­tiaľ čo ich ro­ves­níčky hľa­dajú toho pra­vého, oni už dávno ne­rie­šia takú ma­li­cher­nosť, pre­tože dob­ro­voľne-na­silu prišli do ďal­šieho le­velu. Stali sa mat­kami. Svoje ra­to­lesti (v lep­šom prí­pade len jednu), mi­lujú z ce­lého srdca no ve­dia, že nie­kedy mu­sia pre­ko­nať samé seba. Ak máte radi vtipné ko­miksy, ur­čite vás po­te­šia tieto vy­da­rené ilus­trá­cie mla­dej umel­kyne, ktorá vie, čo to zna­mená byť mla­dou mat­kou.Fran­cúz­ska umel­kyňa Na­tha­lie Jo­mard je ur­čite rada, že sa stalo mat­kou. To však ne­zna­mená, že po celý čas má na očiach na­sa­dené ru­žové oku­liare. Preto vo svo­jich po­da­re­ných ilus­trá­ciách nič ne­skrýva. Per­fektne vy­sti­huje, čo zna­mená ma­ter­stvo. Vie, že matka ni­kdy nie je sama, do­konca ani na mieste, kde i králi cho­dia pešo. Dnes vám pri­blí­žime (ne)po­cho­pi­teľný svet ma­ter­stva jej očami. Prí­jemnú zá­bavu.

#1 Do ni­čoho sa ne­zmes­títe. Všetko vám bude malé, aj to, čo ste si kú­pili len pred ne­dáv­nom

Na­tha­lie Jo­mard

#2 Keď sa do vás za­hryzne malá py­raňa. Presne o tom je doj­če­nie…

Na­tha­lie Jo­mard

#3 Sa­mota na ma­ter­skej vám roz­hodne ne­hrozí!

Na­tha­lie Jo­mard

#4 Nie­kedy sa váš do­mov pre­mení na bo­jisko, ktoré si však bu­dete mu­sieť upra­tať

Na­tha­lie Jo­mard

#5 Kde je tá krehká žena? Zme­nila sa na mul­ti­funkčný spot­re­bič

Na­tha­lie Jo­mard

#6 Chvíľku to po­trvá, kým si dieťa za­čne vá­žiť veci. Naj­rad­šej sa hrá s tým, čo je za­ká­zané

Na­tha­lie Jo­mard

#7 Zvy­soka sa vy­kašle na bio-eko stravu

Na­tha­lie Jo­mard

#8 Noč­ník je ne­raz úhlav­ným ne­pria­te­ľom kaž­dého die­ťaťa

Na­tha­lie Jo­mard

#9 Imidž je na­nič. Teda väč­ši­nou

Na­tha­lie Jo­mard

#10 Účel svätí pros­triedky

Na­tha­lie Jo­mard

#11 Prečo má deň len 24 ho­dín?

Na­tha­lie Jo­mard

#12 Slnko – náš naj­väčší ne­pria­teľ!

Na­tha­lie Jo­mard

#13 Keď sa  pr­vý­krát po pô­rode ob­le­čiete do bi­kín, je to po­cit na za­pla­ka­nie

Na­tha­lie Jo­mard

#14 Roz­hodne treba stá­vať už so sliep­kami. Nie­kedy ich mô­žete do­konca aj pred­be­hnúť

Na­tha­lie Jo­mard

#15 Ro­man­tiku vo dvo­j­ici vám na­ruší (ne)pred­ví­da­teľný ele­ment

Na­tha­lie Jo­mard

#16 Mama – tá naj­lep­šia hračka!

Na­tha­lie Jo­mard

Ma­ter­stvo vám ob­ráti ži­vot úplne na­ruby. Nič už ne­bude tak ako pred­tým. A chva­la­bohu za to.

zdroj: bo­red­panda.com

Komentáre