Chud­nu­tie. Večný boj tak­mer všet­kých žien na svete. A že to nie je len pre­chádzka ru­žo­vou záh­ra­dou, tak to si už skú­sila väč­šina z nás. Ne­us­tále od­rie­ka­nie, strá­že­nie si kaž­dej ka­ló­rie či ho­diny strá­vené v po­sil­ňovni.

Rov­nako s tým spo­jené aj nočné vy­krad­nu­tie chlad­ničky, plač nad ve­dier­kom so zmrz­li­nou a snaha mi­lo­vať svoje telo také, aké je.

Nie­kedy je však chuť niečo vo svo­jom ži­vote zme­niť väč­šia než všetko os­tatné. Od­hod­la­nie a túžba po vy­sní­va­nom tele, po du­šev­nej rov­no­váhe a po mo­mente, v kto­rom sa vo svo­jom tele cí­time zdravo, krásne a hlavne spo­kojne, z času na čas na­ozaj vy­hrá. A vtedy to stojí za to. 

No a preto vám te­raz pri­ná­šame fo­to­gra­fie pre­mien tých ľudí, ktorí to na­ozaj zvládli bra­vúrne. Skúste sa in­špi­ro­vať.

#1

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#2

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#3

bo­red­panda.com

#4

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#5

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#6

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#7

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#8

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#9

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#10

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#11

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#12

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#13

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#14

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#15

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

Zdroj: bo­red­panda.com

Komentáre