Zau­jí­mavé fakty, ktoré ti pri sle­do­vaní Har­ryho Po­ttera s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou ušli.

Dum­ble­dore do­vo­lil, aby jeho štu­den­tom bolo ub­lí­žené

Al­bus Dum­ble­dore je jed­nou z naj­vý­raz­nej­ších a na­job­ľú­be­nej­ších po­stáv na Rok­forte a boli sme na­ozaj šo­ko­vaní, keď umrel. Tak skvelo ra­dil Har­rymu, ako za­biť Vol­de­morta a tiež ho na­vie­dol na tú správnu cestu. No fa­nú­ši­ko­via si uve­do­mili, že Dub­le­dore nie je až taký skvelý, ako ho vo filme po­pi­so­vali. V Po­lo­vič­nom prin­covi sa ho Draco snaží zni­čiť a aj na­priek tomu, že to Dum­ble­dore ve­del, ne­chá ho v tom po­kra­čo­vať. No čo os­tatní štu­denti školy, ktorá tak veľmi kvôli nemu tr­peli? Ni­kdy to­tiž Mal­foya ne­za­sta­vil, aj keď to mo­hol uro­biť. Vďaka tomu sa Smr­ťo­žrúti do­stali na úze­mie školy. Síce ho ospra­vedl­ňuje to, že Har­ryho as­poň za­chrá­nil, no na os­tat­ných štu­den­tov už ne­mys­lel.

Rok­fort nie je až taký do­ko­nalý

Rok­fort je v pod­state ste­les­ne­ním neba. Všetci sme oča­ká­vali, že po do­vŕ­šení je­de­nás­teho roku alebo možno ne­skôr, sa nám stane presne to isté, čo Har­rymu. Do­sta­neme sa jed­ného dňa do kú­zel­nej školy. Tú­žili sme po ča­ro­vnej pa­ličke, zú­čast­niť sa met­lo­balu či pri­pra­vo­vať zá­zračné eli­xíry. No ani po dva­nás­tych, tri­nás­tych či štr­nás­tych na­ro­de­ni­nách sme sa toho ne­doč­kali. Vlastne mô­žeme ča­kať až do­te­raz, aj tak bu­deme do­nú­tení cho­diť do sta­rej školy či nud­nej práce. Možno si si to ne­uve­do­mila, ale Rok­fort nie je až taký úžasný, ako sa ti na prvý po­hľad možno zdalo. Ak by to­tiž má­gia sku­točne exis­to­vala, pre štu­den­tov by bola táto škola značne ne­bez­pečná.

zdroj: ins­ta­gram.com/the­qu­ibb­ler­mag

Kom­natu naj­vyš­šej po­treby ne­vy­užili vtedy, keď mali

Táto úžasná miest­nosť je zdá sa podľa všet­kého, dosť pod­ce­nená. Kom­nata naj­vyš­šej po­treby vám to­tiž dá všetko, o čo si za­žia­date. Na roz­diel od Ala­di­no­vej lampy, táto miest­nosť nemá žiadne li­mity. To je na­ozaj skvelé, no v Rok­forte ju berú ako sa­moz­rej­mosť. Ne­do­kážu si ta­kúto ča­ro­vnú kom­natu vá­žiť. Harry ju na­prí­klad vy­uží­val dosť často, no nie v tej správ­nej chvíli. Prečo tam na­prí­klad ne­pre­su­nul všet­kých štu­den­tov po­čas toho, ako Vol­de­mort za­ú­to­čil na ich školu, aby ich za­chrá­nil? Do ta­kejto pev­nosti by to­tiž ni­kto ne­pre­ni­kol. Keby som ju mala k dis­po­zí­cii ja, ur­čite by som ju vy­uží­vala oveľa čas­tej­šie.

Film zo­bra­zuje Har­ryho otca v zlom svetle

Ja­mesa Po­ttera ne­máme mož­nosť vi­dieť na veľa zá­be­roch. Zjaví sa nám iba ob­čas, pro­stred­níc­tvom Har­ryho spo­mie­nok či vi­díme iba jeho po­dobu po smrti. Di­váci do­konca môžu mať po­cit, že je to zlý chlap. Vo filme to­tiž spoz­ná­vame viac jeho zlú stránku ako tú dobrú. Ši­ka­nuje spo­lu­žiaka Se­ve­rusa, no aj na­priek tomu je v do­spe­losti sku­točne dob­rou du­šou. Keď príde ku God­ri­co­vej Úž­ľa­bine, aby na­šiel svoju ro­dinu, Ja­mes sa sku­točne po­kú­sil bo­jo­vať s Vol­de­mor­tom, aby ich ochrá­nil. No všetko, čo di­váci vi­dia je, že sa len bez ži­vota leží na pod­lahe. On však obe­to­val svoj ži­vot, aby za­chrá­nil svojho syna – presne tak, ako to uro­bila Lily.

La­ven­der sa po­čas do­spie­va­nia úplne zmení

Až tak, že z nej nie je v tí­ne­džer­skom veku čer­noška, ale be­lo­ška. Pre­tože keď na­stú­pila na Rok­fort, bola úplne inej rasy. Tento fakt si možno všimlo veľmi málo di­vá­kov, no tvor­co­via sé­rie si na to mali dať po­zor. V časti Harry Po­tter a vä­zeň z Az­ka­banu sedí v triede a má­lo­kto si ju možno všimne, no o pár ro­kov ne­skôr sa jej pri­súdi cel­kom dô­le­ži­tej­šia úloha. Za­ľúbi sa do Rona a úplne jej zme­nia farbu pleti. Malú La­ven­der hrala Je­nif­fer Smith, tú star­šiu už Jes­sie Cave. Dô­vod, prečo Jes­sie Cave na­hra­dila Je­nif­fer Smith do­te­raz nie je známy, možno si len tvor­co­via mys­leli, že Jes­sie Cave táto rola sadne naj­lep­šie.

zdroj: ins­ta­gram.com/ka­lista_po­tter25

Crabble zmizne

Ob­čas fil­mové po­stavy za­hrajú iní herci, nie­kedy ich však úplne vy­mažú zo sce­nára. To sa to­tiž stalo aj Crabb­lovi – Mal­fo­y­ovmu ver­nému ka­ma­rá­tovi. Mal­foy ho do­konca v jed­nej časti pred­staví os­tat­ným, no tvor­co­via na neho úplne za­budli. V ďal­ších sé­riách to­tiž Crabble úplne zmizne a na­hradí ho Blaise Za­bini, ďalší štu­dent Sli­zo­linu. Je pravda, že tvor­co­via mali tak tro­chu zvia­zané ruky, pre­tože he­rec Ja­mie Wa­y­lett, ktorý pred­sta­vo­val Crabbla, vlast­nil ne­le­gálne látky a zbraň, takže bol po­slaný do ná­prav­ného cen­tra pre mla­dist­vých. To zna­mená, že jed­no­du­cho túto po­stavu už ne­mo­hol hrať. V roku 2011 ho do­konca po­slali za mreže pre krá­dež a ná­silné sprá­va­nie.

Čo sa stalo s os­tat­nými deťmi We­as­le­y­ov­cov?

Fa­nú­ši­ko­via Har­ryho Po­ttera sa dom­nie­vajú, že ro­dina We­as­le­y­ová je jed­nou z naj­lep­ších ro­dín v Har­rym Po­tte­rovi a preto by mali do­stať väčší pries­tor v jed­not­li­vých čas­tiach sé­rie. Oni sa však ob­ja­via len v nie­koľ­kých. Ne­mys­líme Rona, Ginny, Freda či Georga ale os­tat­ných, ktorí sú me­nej známi. Po­stava Per­cyho, Ro­novho brata sa ob­ja­vila v pr­vom filme, no ok­rem toho ho v ďal­ších čas­tiach ne­máme mož­nosť veľmi vi­dieť. V knihe sa ale píše, že Percy zradí svoju ro­dinu a stane sa za­pi­so­va­te­ľom Mi­nis­ter­stva má­gie.

zdroj: ins­ta­gram.com/percy._.we­as­ley

Záš­kod­níci sú oveľa starší

Záš­kod­níci, alias Ja­mes Po­tter, Si­rius Black, Re­mus Lu­pin a Pe­ter Pet­tig­rew vraj pro­stred­níc­tvom svo­jej mapy ma­ni­pu­lo­vali s ve­cami v zámku, no táto časť môže byť vo filme po­riadne mä­túca, ak nie­kto ne­čí­tal knihu. Ďal­ším fak­tom je, že táto sku­pina je v sku­toč­nosti oveľa star­šia, ako by mala byť. Podľa toho, koľko času uply­nulo od po­bytu Har­ryho na škole a po­bytu jeho otca, by mali byť všetci Záš­kod­níci oveľa mladší, pre­tože keď sa Harry na­ro­dil, Ja­mes bol stále vý­razne mladý. To zna­mená, že keď sa Harry stretne so Záš­kod­níkmi, mali by mať mi­ni­málne po trid­siatke.

Ne­ville ne­dos­tal toľko pries­toru, ako v knihe

Každý mi­luje Ne­villa Long­bot­toma, toho slad­kého chlapca, lás­ka­vého pria­teľa Har­ryho, Her­mi­ony a Rona. Ve­ľa­krát sa stre­tá­vame vo fil­moch s jeho od­va­hou, na­prí­klad keď sa po­staví pred Har­ryho, aby ho uchrá­nil pred Her­mi­onou. Je to síce veľmi pla­chý chla­pec, ktorý sa bojí svo­jej ba­bičky, no z filmu o jeho ži­vote veľa ne­vieme. V knihe sa píše, že Ne­vil­lovi ro­di­čia, Frank a Alice Long­bot­to­mová po tom, čo ich chy­tili smr­ťo­žrúti, skon­čili na­trvalo v ne­moc­nici St. Mungo’s Ma­gi­cal Di­se­a­ses and Wounds. Týmto spô­so­bom stra­til svo­jich ro­di­čov kvôli Vol­de­mor­tovi, rov­nako ako Harry. Roz­diel je v tom, že Ne­ville nie je osla­vo­vaný ako hr­dina. V kniž­nej pred­lohe sa po­čas ďal­ších častí Ne­vil­lova po­stava vy­víja, je čo­raz dô­le­ži­tejší, no vo filme tomu tak nie je.

zdroj: ins­ta­gram.com/dail­drac0

Harry by mo­hol tes­trály vi­dieť už o rok skôr

V pia­tom roč­níku sa vo filme Harry Po­tter stre­táva s tes­trálmi. Tieto okríd­lené kone sa ča­ro­dej­ní­kom zja­via iba vtedy, ak sa stali sved­kami nie­čej smrti. To bol dô­vod, prečo ich Harry ne­vi­del po­čas pr­vých šty­roch ro­kov na Rok­forte. V štvr­tom roč­níku vidí umrieť Ced­rica Dig­go­ryho, vďaka čomu tieto okríd­lené by­tosti už v pia­tom roč­níku vidí. No Harry by mal tes­trály vi­dieť pred pia­tym roč­ní­kom. V časti Harry Po­tter a Oh­nivá čaša by mal tieto tvory za­hliad­nuť, pre­tože sa stal sved­kom smrti. Jeho do­časná sle­pota tvor­cov však tak tro­chu ospra­vedl­ňuje.

Za­budli na „SOP­LO­ŠOV“

V knihe au­torka zmie­ňuje SOP­LOŠ – Spo­lo­čen­stvo pre ochranu práv a le­gálne oslo­bo­de­nie škriat­kov, ktoré Her­mi­ona ne­smierne zbož­ňuje. Táto časť so spo­lo­čen­stvom však vo filme bola úplne vy­ne­chaná. Her­mi­ona ju za­lo­žila po tom, čo za­zrela ne­jakú strašnú liečbu pá­chanú na škriat­koch na Maj­strov­stvách sveta v met­lo­bale. Je nám jasné, že do­máci škriat­ko­via ne­boli veľmi vá­žení (len si spo­meň na Dob­byho a jeho pána Lu­ciusa Mal­foya), no za zmienku by stálo as­poň to, že k škriat­kom sa veľká časť ča­ro­dej­ní­kov sprá­vala zle, nie­len Mal­foy. Her­mi­ona v knihe bo­juje za rov­no­práv­nosť škriat­kov a táto jej dob­ro­sr­deč­nosť by mohla byť vo fil­moch as­poň tro­chu vy­z­dvi­hnutá.

He­rečka Umrn­ča­nej Myrty by mala byť v úplne inom veku

Každý ju po­známe. Žije na diev­čen­ských zá­cho­doch, kde sa za­bý­vala po tom, čo ju všetci spo­lu­žiaci vy­smiali. Keď sa od­tiaľ vy­no­rila, stretla sa zoči voči s ba­zi­lis­kom, ktorý bol vpus­tený z Ta­jom­nej kom­naty. Po­hľad do očí ba­zi­liska za­bíja. Vďaka tomu navždy zo­stáva na dám­skych to­ale­tách, kde plače, stoná a vzdy­chá. Shir­ley Hen­der­so­nová, ktorá hrá po­stavu Myrty mala v tej dobe 30 ro­kov, no Myrta bola tí­ne­džerka. Buď ju tvor­co­via do tejto role ob­sa­dili kvôli tomu, že vy­ze­rala na­ozaj mlado, alebo ju úžasne za­hrala, to ni­kto ne­vie.

zdroj: pin­te­rest.com

Pe­e­ves sa do filmu už ne­dos­tal

V knihe sa ob­ja­vila dosť dô­le­žitá po­stava, ktorú vo filme vy­ne­chali. Aj keď tech­nicky ne­žije, fa­nú­ši­ko­via boli na­štvaní, že vo filme ne­bola. Pe­e­ves v knihe vy­stu­puje ako duch plá­va­júci po chod­bách Rok­fortu a re­ži­séri ho sku­točne plá­no­vali vy­tvo­riť. Túto po­stavu du­cha si mal za­hrať Rik Ma­y­all, no po tom, čo filmy za­čali to­čiť, na neho úplne za­budli. Sa­motný he­rec tvrdí, že je to preto, lebo vždy, keď mal hrať, všetci sa mu smiali. Na­ko­niec mu po­ve­dali, aby sa pred ka­me­rami už ne­ob­ja­vil a re­ži­séri sa roz­hodli z filmu vy­ma­zať aj jeho po­stav Pe­e­vesa.

Dum­ble­dore ne­bol až taký po­kojný

V knihe je Dum­ble­dore opí­saný ako vždy po­kojný a ako ten, čo má všetko úplne pod kon­tro­lou. Do­konca ani keď je v strese či pod tla­kom, ne­stráca chladnú hlavu. V časti Harry Po­tter a Oh­nivá čaša sa však všetko zmení. Keď zistí, že Har­ryho meno bolo v Oh­ni­vej čaši, spraví na­ozaj dra­ma­tickú scénu. V knihe však všetko opäť po­kojne a s chlad­nou hla­vou vy­rieši, čo môže di­váka tro­chu zmiasť. Mnohí fa­nú­ši­ko­via sa dom­nie­vajú, že je to preto, lebo v tre­tej časti pô­vod­ného herca Ri­charda Har­risa, ktorý zo­mrie, na­hradí Mi­chael Gam­bon.

zdroj: ins­ta­gram.com/gor­ge­ousg­ran­ger

Harry Po­tter nemá oči po matke

Jednu z naj­väč­ších chýb, ktorú tvor­co­via vo filme uro­bili je, že má Harry úplne inú farbu očí, ako jeho matka. Ro­wlin­gová v knihe Har­ryho oči po­pi­suje ako ze­lené, presne také, aké mala jeho matka. Tak­mer každý, kto ho stretne, mu ho­vorí, že má mat­kine oči. No Radc­lif­fove oči sú modré a bo­hu­žiaľ ne­mo­hol no­siť ze­lené kon­taktné šo­šovky, a by bol ver­nou kó­piou po­stavy z knihy. Skú­šal ich nie­koľ­ko­krát no­siť, no mal veľmi po­dráž­dené oči. A po pravde – nie je je­diná po­stava, ktorá vy­zerá vo filme úplne inak ako v knihe. Her­mi­ona by mala mať podľa knihy pred­kus. Na za­čiatku sa síce sna­žila no­siť fa­lošné zuby, no je ťažké uro­biť z Emmy Wat­son ška­redé dievča, keď je taká nád­herná. Vráťme sa k Lilly – Har­ryho matke. Tá by mala mať ze­lené oči, ako Harry Po­tter. No keď ju vi­díme v jed­nej so Sna­po­vých spo­mie­nok, má ich hnedé.

 

Zdroj: the­talko.com

Komentáre