Vždy sa nájde dobrý dô­vod na to ísť si von za­be­hať. Ak ne­jaký dô­vod práve hľa­dáte, aby ste sa na­mo­ti­vo­vali k tomu obuť te­nisky, dá­vame vám ich rovno 15:

 

1) Je to naj­lep­šie cvi­če­nie na spa­ľo­va­nie ka­ló­rií

2) Po­vzbu­dzuje me­ta­bo­liz­mus

3) Je za­darmo

4) Po­sil­ňuje vašu odol­nosť a psy­chiku

5) Do­dáva se­ba­ve­do­mie

6) Vy­pla­vuje en­dor­fíny

7) Zvy­šuje kre­a­ti­vitu

8) Zba­vuje stresu, hnevu a dep­re­sie

9) Máš dô­vod na to ísť von na čerstvý vzduch a do prí­rody

10) Na­bíja ťa ener­giou

11) Zlep­šuje tvoj se­xu­álny ži­vot

12) Učí ťa sle­do­vať tvoje ciele

13) Skva­lit­ňuje ži­vot

14) Po­vzbu­dzuje krvný obeh

15) Po­máha telu zba­vo­vať sa to­xí­nov

 

/foto: nike/

 

Komentáre