Pria­teľ­stvá sú skvelé! Najmä tie naj­lep­šie pria­teľ­stvá, ktoré nie­kedy stoja veľa ná­mahy, no o to viac si ich uží­vaš. Aké divné veci ro­bíš so svo­jou naj­lep­šou ka­ma­rát­kou, aj keď si to možno nie vždy uve­do­mu­jete? 

1, Spíte spolu v jed­nej po­steli a vô­bec vám to ne­príde divné. Proste ste len ka­mošky a ho­tovo, máte v tom jasno.

2, Ne­máte prob­lém s na­ho­tou.

3, Ho­vo­ríte si veľmi de­tailné ta­jom­stvá, ktoré ne­môže ve­dieť ni­kto iný. Čiže je ne­možné, aby ste sa pre­stali ba­viť.

4, Po­znáte všetky svoje heslá, pin kódy a kódy od banky. Preto ne­exis­tuje mož­nosť, že by ste sa po­há­dali, pre­tože by bolo veľmi ťažké ko­nečne prísť na to, aký vlastne máš pin kód na karte.

5, Ste pre­po­jené a stačí, že sa na seba po­zriete a už viete, čo chcete po­ve­dať.

6, Ne­zná­šate rov­nakú osobu. Čo je viac?

7, Vo­láte si kvôli kaž­dej zby­toč­nej a hlú­pej veci. Na­prí­klad že ste vi­deli bý­va­lého, že tá pre­da­vačka bola riadna krava alebo si vo­láte len tak, aby ste ne­mu­seli sami krá­čať do­mov.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: pin­te­rest.com

8, Zdie­ľate veci, ktoré by asi z hy­gie­nic­kých dô­vo­dov ne­mali byť zdie­ľané.

9, Ne­máš prob­lém po­ve­dať o ve­ciach, ktoré za­čí­najú ve­tou „ne­od­cu­dzuj ma, ale…“

10, Keď chceš zve­rej­niť svoju sel­fie, naj­skôr ti ju musí ona schvá­liť.

11, Väč­ši­nou viete byť riadne ne­chutné a na­dá­vate ako dláž­diči.

12, Keď ste u seba doma, pod­pr­senky vám nič ne­ho­vo­ria. Čo to vlastne je?

13, Ni­kto ne­chápe váš trápny hu­mor, no vám to ne­vadí.

14, Každá z vás má svojho ob­ľú­be­ného herca, kto­rého si raz ur­čite zo­be­rie a vy bu­dete na­vzá­jom dru­žičky.

15, Ria­dite sa hes­lom „čo je tvoje, je aj moje“

Komentáre